Опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне

Наименование на проекта:

Опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне

Оперативна програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетна ос:

Подобрено управление на културното наследство

 

Наименование на процедура:

Наименование на проекта/информацията:

Опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне

Оперативна програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетна ос:

Подобрено управление на културното наследство

Наименование на процедура:

Първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“

Срок на изпълнение:

24 месеца

Кратко описание на проекта/информацията

В настоящия проект Община Русе си партнира с основните културни институции в региона в изпълнение на общата им цел да опазят и подобрят условията за достъп до културно наследство чрез неговото дигитализиране и атрактивно представяне. За изпълнение на тази задача ще бъде създаден център за дигитализация. Чрез успешното изпълнение на проекта Община Русе ще обедини усилията на културните институции чрез прилагане на регионален подход по изграждането на по-добър капацитет в процеса по дигитализация и ще допринесе до устойчивото обслужване на нуждите им. Създаването на самостоятелен капацитет за дигитализация на културното наследство е сред целите, тъй като само по този начин ще се осигури необходимата ефективност и устойчивост на дейностите и резултатите на проекта. Проектът ще допринесе за това българското културно наследство да постигне по-голямо участие в общоевропейския контекст на културен обмен, чрез предоставяне на достъп до културата и историята на региона. Дигитално представяне на културната история на малцинствените групи в Русе и някои малките населени места в общината ще бъде залегнато като дейност в постигане на тези цели. От друга страна, посредством установеното партньорство с Националния Музей на Лихтенщайн, Община Русе ще допринесе за укрепване на двустранните отношения между България и Лихтенщайн. По този начин ще се осигури обмяна на опит при въвеждането на добри практики и международни стандарти за по-добро опазване на наследството. Предвидените дейности ще се реализират на територията на България и Лихтенщайн, като ролите и конкретните дейности за всеки един от партньорите са подробно определени и одобрени с писмото за партньорско намерение. Всеки един от партньорите ще участва активно с принос за изпълнението на целите, доколкото капацитетът, опитът и компетентността на всеки един са необходими и те биха допринесли за осигуряване устойчивост на резултатите.

Първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“

 

Срок на изпълнение:

24 месеца

Кратко описание на проекта/информацията

В настоящия проект Община Русе си партнира с основните културни институции в региона в изпълнение на общата им цел да опазят и подобрят условията за достъп до културно наследство чрез неговото дигитализиране и атрактивно представяне. За изпълнение на тази задача ще бъде създаден център за дигитализация. Чрез успешното изпълнение на проекта Община Русе ще обедини усилията на културните институции чрез прилагане на регионален подход по изграждането на по-добър капацитет в процеса по дигитализация и ще допринесе до устойчивото обслужване на нуждите им. Създаването на самостоятелен капацитет за дигитализация на културното наследство е сред целите, т. като само по този начин ще се осигури необходимата ефективност и устойчивост на дейностите и резултатите на проекта. Проектът ще допринесе за това българското културно наследство да постигне по-голямо участие в общоевропейския контекст на културен обмен, чрез предоставяне на достъп до културата и историята на региона. Дигитално представяне на културната история на малцинствените групи в Русе и някои малките населени места в общината ще бъде залегнато като дейност в постигане на тези цели. От друга страна, посредством установеното партньорство с Националния Музей на Лихтенщайн, Община Русе ще допринесе за укрепване на двустранните отношения между България и Лихтенщайн. По този начин ще се осигури обмяна на опит при въвеждането на добри практики и международни стандарти за по-добро опазване на наследството. Предвидените дейности ще се реализират на територията на България и Лихтенщайн, като ролите и конкретните дейности за всеки един от партньорите са подробно определени и одобрени с писмото за партньорско намерение. Всеки един от партньорите ще участва активно с принос за изпълнението на целите, доколкото капацитетът, опитът и компетентността на всеки един са необходими и те биха допринесли за осигуряване устойчивост на резултатите.