Образователният театър, инструмент за подобрена информираност за изкуството и културата на ромския етнос в България

Наименование на проекта:

Образователният театър, инструмент за подобрена информираност за изкуството и културата на ромския етнос в България

Бенефициент:

НЧ „Димитър Пешев – 1998 г.“, гр. Пловдив

Оперативна програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетнa ос:

Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)

Наименование на процедура:

Първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 3 „ Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)“

Срок на изпълнение:

14 месеца

Кратко описание на проекта/информацията:

Проектното предложение отговаря на нуждата от по-добро разбиране между мнозинството и културите на малцинствата с фокус върху ромите. Общата цел на проекта е да подобри положението на ромското население в България, използвайки културата и изкуството като средство за развитие на умения, капацитет и като път към образованието, както и да стимулира по-голямо социално сближаване в България чрез подобрено взаимно разбиране между мнозинството и културите на малцинствата с фокус върху ромите като двустранен процес. Целевата група на проекта са основно деца и младежи от ромски произход от квартал Столипиново в Пловдив и селата около града - около 200.

В проекта ще бъдат включени и и около 10 млади роми - артисти, студенти и ученици. При представяне на продуктите по проекта ще бъдат включени представители на различни етноси от региона на Пловдив и Лом - повече от 500 души. Акцент по проекта ще бъде включването на 60 деца и младежи в театрална група, водена от професионален ромски актьор (завършил НАТФИЗ), които ще подготвят две театрални представления - едното от български автор, а другото на тема ромска сватба, които ще бъдат представени на публиката в Пловдив. Целият процес ще бъде заснет и ще се изготви кратък филм на български и английски, който ще бъде разпространен.

Ще се извърши паралелно етнографско проучване на ромската сватба като културен феномен в региона на Пловдив и Лом, като резултатите ще бъдат представени в два образователни семинара в двата града.

Проектът ще бъде финализирана с две пресконференции в Пловдив и Лом, които ще бъдат последвани от официално откриване на две фотоизложби с около 50 художествени фотоса, които допълнително ще популяризират резултати от проекта и процеса на неговата реализация. За по-успешната реализация на проекта и събитията, екипът на кандидата и партньорите ще бъде обучен в компетентности и умения за организацията и провеждането на публични културни и образователни събития. Ще бъде разработен двуезичен сайт на проекта.