Новатори в културното предприемачество и нови възможности за култура и изкуство в ревитализирана многофункционална зала на обществена библиотека

Наименование на проекта:

Новатори в културното предприемачество и нови възможности за култура и изкуство в ревитализирана многофункционална зала на обществена библиотека

Оперативна програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетна ос:

Подобрено управление на културното наследство

Наименование на процедура:

Първа покана по подрезултат 1.1 "Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места"

Срок на изпълнение:

22 месеца

Кратко описание на проекта/информацията:

Съхраняването и промотирането на движимото културно наследство изисква наличие на качествени условия. Пространствата за култура и изкуство в Русе са недостатъчни и ограничават развитието на региона. Възниква необходимостта от нови възможности за съхранение и презентиране на движимото културно наследство. Библиотеката разполага с подходящи помещения, нуждаещи се от текущ ремонт и оборудване. Проектът предвижда ревитализиране и оборудване на многофункционална зала и обособяване на място за съхраняване на старопечатен фонд, както и осигуряване на заетост в библиотеката.

Създава се чувство за общност сред участници и публика и възможност за интеграция на социално уязвими групи. Акцент се поставя на презентирането на богатия старопечатен фонд на библиотеката, както и на аудио визуалното наследство в областта на анимационното кино. Предвижда се популяризиране на иновативните форми в изкуството чрез интерактивна изложба на триизмерни картини. Създават се условия за привличане на участници от социално уязвими групи чрез организиране на ателие за театър и фото ателие. Важен етап е и подготовката на 5-годишен План за културно предприемачество с визия за развитие на обновените обекти, привличане на аудитория и генериране на допълнителни приходи от културни продукти. От значение е и надграждането на уменията на библиотечните работници, за които е предвидено обучение по културно предприемачество. В резултат в Русе функционира многофункционална зала и хранилище за популяризиране на културно наследство и нови форми в изкуството и са разкрити работни места. Интегрирани са социално уязвими групи и е привлечена аудитория. Изработен е План за културно предприемачество и са обучени 20 библиотечни експерти. Създаден е работещ механизъм за развитие на култура, с възможност за нови приходи, с принос за визията на региона. Целевите групи: жители на Община Русе (167 585) - деца, младежи, хора в трудоспособна и пенсионна възраст, хора от социално уязвими групи (5000); туристи (20 000).