Мобилна творческа мрежа за култура и изкуство

Наименование на проекта:

Мобилна творческа мрежа за култура и изкуство

Оперативна програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетна ос:

Подобрен достъп до изкуства и култура

Наименование на процедура:

ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“

Срок на изпълнение:

24 месеца

Кратко описание на проекта/информацията

Основният фокус на проект „Мобилна творческа мрежа за култура и изкуство“ по Резултат 2 на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, по ФМ на ЕИП 2014-2021, е да създаде ефективна и устойчива платформа за насърчаване на разнообразието в областта на културата и изкуствата чрез осигуряване на широка обществена достъпност до културно съдържание и форми. Посредством предвидения комплекс от синергични дейности, проектът ще предостави възможност за развиване и повишаване капацитета на културните оператори, включени в него, както и ще спомогне за засилване на двустранните отношения и насърчаване на културното многообразие чрез планираните събития за публиките и целевите групи на проекта.

Комплексът от проектни дейности е насочен към: развитие и привличане на нови публики на култура в периферните градски зони и по-малките населени места в страната; предлагането на богата палитра от културно съдържание и формати, включително - чрез синтез на изкуства; насърчаване на балансираното териториално развитие в културен аспект и стимулиране на предприемачеството в областта, вкл.-чрез насърчаване на двустранните отношения със страните-донори по Програмата и трансфера на добри практики и ноу-хау. Основните проектни дейности ще се реализират в 4 периферни района на гр. Пловдив, а именно – кв.“Коматево“, кв. „Столипиново“, Район „Западен“ и Район „Тракия“, както и в 4 по-малки населени места, намиращи се в различни административни области на страната – Асеновград, Батак, Копривщица, Нова Загора. Чрез реализацията на настоящия проект, финансиран по ФМ на ЕИП 2014-2021, Сдружение „Творчески комплекс Инкубатор“ ще получи възможност да продължи успешно полаганите усилия в областта на предоставянето на културни дейности и формати за различни целеви групи и аудитории, разширявайки обхвата - в съдържателен и географски план, на своята дейност, и достигането и развитието на нови публики на територията на България и в страните-донори.