Младежки дом - атрактивно културно средище

Наименование на проекта:

Младежки дом - атрактивно културно средище

Оперативна програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетна ос:

Подобрено управление на културното наследство

Наименование на процедура:

Първа покана по подрезултат 1.1 "Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места"

Срок на изпълнение:

22 месеца

Кратко описание на проекта/информацията:

Проектното предложение с кандидат Община Враца и партньори Младежки дом-Враца и Регионален исторически музей-Враца,има за цел подобряване на условията за опазване, управление и представяне на културни ценности и достъп до културно наследство чрез обновяване и ревитализиране на две изложбени зали в Младежки дом-Враца.Тези зали са предоставени на РИМ-Враца в резултат от недостиг на пространство за представяне на обектите на движимото културно наследство в основната сграда на музея. Целевите групи по проекта включват служители от Община Враца, Младежки дом и РИМ-Враца, деца и младежи от клубове по интереси, лица в неравностойно положение, хора с интересът към културата и изкуството и др. Предвидени са дейности по подмяна на дограмата и подовата настилка, боядисване на стените, монтаж на климатици, подмяна на осветителните тела , ремонт на покрива, въвеждане на мерки за пожароизвестяване, както и осигуряване на достъпна архитектурна среда. Ще бъдат създадени две нови работни места на длъжността Организатор на културни дейности. Ще се изготви предприемачески план, с цел да анализира външната и вътрешна среда и да определи целеви стойности за ключови показатели на партниращите организации. Нова изложба ще бъде представена с цел привличане на нови публики, особено в лицето на децата и младежите, които посещават клубовете по интереси в Младежкия дом чрез участието им в конкурс за рисунка и фотография, вдъхновени от обектите на движимото и недвижимо културно наследство във Врачанския регион. Изпълнението на предвидените дейности ще допринесе за преодоляване на проблеми, свързани с ограничените възможности на Община Враца, в качеството си на първостепенен разпоредител на бюджета, както и с остарялото оборудване и недостатъчно подходящи условия за представяне на обекти на движимото културно наследство. Очакваните резултати са свързани с подобрено управление и представяне на културното наследство и привличане на нови публики чрез ревитализиране на две изложбени зали.