Международно културно сътрудничество за експониране на театралното наследство

Наименование на проекта/информацията:

Международно културно сътрудничество за експониране на театралното наследство

Оперативна програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетна ос:

Подобрено управление на културното наследство

Наименование на процедура:

Първа покана по подрезултат 1.1 "Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места"

Срок на изпълнение:

22 месеца

Кратко описание на проекта/информацията:

Проектното предложение предвижда представяне на богатото културно театрално наследство на Народен театър "Иван Вазов" в ревитализирано пространство и реновирано пространство, както и възстановявне на екстериорни елемнти с цел привличане на публики към паметника на културата от национално значение с емблематична сграда, разпознаваема от всеки българин с постояната експертна подкрепа и съдействие от партньора - Университетът за зелено развитие, Норвегия. Предвижда се постоянна нова изложба с физически единици на културното наследство с иновативно представяне чрез специално мобилно приложение и включване на деца и младежи. Проектното предложение включва дейности, допринасящи за засилване ролята на културата и културното наследство в местното, регионално развитие с акцент върху заетостта, социалното приобщаване и културното предприемачество. Привличането на нова публика и разширяването на обхвата й се постига чрез обновени пространства и ново оборудване, както и благодарение на предвидения предприемачески план, като се предложат услуги за широката общественост, детската аудитория, лица в неравностойно положение, както и специализирана аудитория. Всички дейности ще се изпълняват в тясно сътрудничество с Университет за зелено развитие, Норвегия и с наши дългогодишни партньори - културни институции. Продължителността на изпълнение на проектка е 24 месеца предвид нужните текущи ремонтни дейности по екстериора и интериора.