Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места

Наименование на проекта:

Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места

Оперативна програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетна ос:

Подобрено управление на културното наследство

Наименование на процедура:

Първа покана по подрезултат 1.1 "Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места"

Срок на изпълнение:

20 месеца

Кратко описание на проекта/информацията:

Проектното предложение включва подобряване на условията и качеството на представяне на богатото културно наследство на Община Пловдив чрез реновиране и прилагане на интерактивни методи в 7 културни институции в рамките на града. Дейностите по проекта ще създадат по-широк интерес към културното наследството и чрез създаване на нови предприемачески идеи ще генерират приходи впоследствие. По проекта ще се обновят и ревитализират помещения; ще се закупят витрини за постоянните експозиции и техника за интерактивно представяне на експонатите; ще се разработи мобилно приложение - тип quest игра, което ще представя сградите, залите и част от експонатите на културните институти по интригуващ за посетителите начин, включващо аудио гайд. Приложението ще е базирано на истории от града като ще добавя стойност в привличането на по-младата аудитория и на туристите в града, както и ще донесе ползи за устойчиво развитие на бизнеса в общината. Проектът включва създаване на две нови работни места и обучение на експертния персонал на културните оператори за повишаване на капацитета им в областта на предприемачеството и маркетинга. Дейностите по проекта целят да подобрят условията за опазване, управление и представяне на културните ценности на Пловдив като чрез ревитализиране на помещенията и разработване на мобилно приложение се създадат условия за привличане на нови публики. Включвайки в проекта партньор от страните -донори ще се осъществи обмен на добри практики в областта на културното предприемачество. Партньорството е предпоставка за по-широко представяне на културното наследство на Пловдив в ЕС и инструмент за социално сближаване. Проектното предложение следва принципите на доброто управление, устойчиво развитие и дългосрочен икономически растеж.