Културно разнообразие в Хасково

Наименование на проекта/информацията:

Културно разнообразие в Хасково

Оперативна програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетна ос:

Подобрено управление на културното наследство

Наименование на процедура:

Първа покана по подрезултат 1.1 "Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места"

Срок на изпълнение:

22 месеца

Кратко описание на проекта/информацията:

Проектното предложение е разработено в съответствие с провежданите политики на община Хасково за подобряване на условията и качеството на представяне на богатото културно наследство на територията на общината. Проектът подкрепя разбирането и приемането на разнообразието в културата и изкуствата в рамките на европейското културно наследство. Специален фокус е поставен върху осигуряване на широка обществена достъпност до културно съдържание, което от една страна да подчертава европейската идентичност и от друга – насърчава културното многообразие. В рамките на проекта ще бъдат ревитализирани пространства в културните институти с цел адаптиране към съвременните изисквания за организиране на изложбени експозиции и провеждане на културни мероприятия. Ще се организират изложби на местни творци, в т. ч. роми в градските художествени галерии и една музейна сбирка представяща приликите и разликите в бита и начина на обличане на местното население. Ще се развие експертният капацитет с цел насърчаване на предприемачеството в културната сфера. Разработеният уеб сайт ще допринесе за разширяване на кръга от български и чуждестранни потребители, които имат интерес към културно-историческо наследство. С цел привличане на нови публики и иновативен подход при представянето на културно съдържание ще бъде изработена и адаптирана към уебсайта на организацията 360 градусова разходка из галерията. Ще бъде организиран, проведен панаир на плодородието в народно читалище „Отец Паисий-1925“, с. Войводово. С изпълнението на проекта ще бъде разработен предприемачески план за развитието на предприемачеството в културния и творческия сектор с цел създаване и довеждане до пазара на продукти и услуги, които притежават културна стойност, но могат да бъдат измервани и икономически. Резултатите от проекта ще бъдат популяризирани сред целевите групи, включително и от ромски произход, за да се постигне по-добрата им интеграция в общността.