Културни пътеки на приятелството

Наименование на проекта:

Културни пътеки на приятелството

Бенефициент:

Община Монтана

Оперативна програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетнa ос:

Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)

Наименование на процедура:

Първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 3 „ Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)“

Срок на изпълнение:

14 месеца

Кратко описание на проекта/информацията:

Проектът Културни пътеки на приятелството има за цел да насърчи интеграцията на ромската общност в община Монтана (над 5500 души) и да работи за преодоляване на стереотипите чрез културни дейности - сътрудничество и обмени, откриването и насърчаването на таланта от най-ранна детска възраст, да стимулира интереса и професионализацията на културната активност и да предложи нови възможности за ромската общност.

Проектът предвижда разнообразни дейности като създаване и функциониране на смесени групи по изкуства в шест общински училища и едно читалище с голямо общо постоянно действащо ателие по изкуствата/център по изкуствата; Провеждане на ежегоден арт фестивал на 8 април с изяви на ромски творци в различните изкуства – музика, изобразителни изкуства, театрални форми; Провеждане на местно проучване върху историята и културата на ромите в региона (РИМ Монтана); Професинално ориентиране и подкрепа за получаване на професионално образование или професионално обучение за деца и младежи със заложби за изкуство; Арт кампания за преодоляване на стереотипите в училищата.

Проектът ще има продължителност от 14 месеца и ще интегрира своите дейности с ритъма на образователния и културния живот в общината.