Free Spirit Art - подобряване на междукултурното сътрудничество чрез сценични и екранни изкуства

Наименование на проекта:

Free Spirit Art - подобряване на междукултурното сътрудничество чрез сценични и екранни изкуства

Бенефициент:

Фондация "Пространства" - фондация за изкуство и култура

Оперативна програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетнa ос:

Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)

Наименование на процедура:

Първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 3 „ Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)“

Срок на изпълнение:

14 месеца

Кратко описание на проекта/информацията:

Проектът предоставя възможност за разширяване на междукултурното сътрудничество чрез изкуството и културата. Пряката целева група (деца и младежи с фокус роми) се въвлича в интересни инициативи, като творчески ателиета (по сценични и приложни изкуства) и кино уъркшопи за създаване на собствени късометражни филми. В дейностите се включат професионалисти и любители в съответните направления, представители на ромската етническа група и на други групи в страната. След завършване на творческите инициативи по създаване на собствени културни продукти се предвиждат безплатни сценични събития за представяне на постигнатите резултати. Кино-турнето ще се проведе в различни населени места в България и се състои в осигурени безплатни прожекции на създадените в рамките проекта филми. С цел осигуряване на устойчивост, филмите ще бъдат разпространявани безплатно минимум 5 години след завършване на проекта на платформата за късометражни филми на партньорската организация, както и по каналите на водещата организация. Добавена стойност носят и обучените кадри за работа с ромската етническа група. С цел да се отговори в най-висока степен на очакванията и потребностите на ромската етническа група, както и с цел измерване на ефективността от проведените инициативи ще се извърши детайлно социологическо проучване. Дейностите по проекта се реализират на територията на малки населени места (предимно села), в райони с висока концентрация на ромската етническа група (с. Орешене, гр. Ябланица; с. Селановци, с. Склаве, с. Христо Даново, гр. Карлово, град Кричим). Проектът предоставя възможност за популяризиране на създадените културни продукти на ромската етническа група, за повишаване на знанията и уменията им в сферата на сценични и екранни изкуства, респективно за подобряване на информираността и възможностите за професионална реализация и по-добра интеграция, за преодоляване на стереотипите и не на последно място, за подобряване на достъпа до култура в малките населени места в страната.