ФестивалНО в Квартала

Наименование на проекта:

ФестивалНО в Квартала

Оперативна програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетнa ос:

Подобрен достъп до изкуства и култура

Наименование на процедура:

Втора покана за набиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“

Срок на изпълнение:

19 месеца

Кратко описание на проекта/информацията

Проектното предложение „ФестивалНо в Квартала“ има за цел да допринесе към процеса на намаляване на икономическите и социални различия в ЕИП, посредством реализиране на дейности в областта на културата, развиващи културното сътрудничество и културното наследство и които същевременно укрепват социално-икономическото развитие на региона. Специфичните цели на проекта са:

  • Да се развие капацитета на културните оператори в многообразието на изкуствата и културата, с търсене на съвместимост и допълване при представянето им пред публика;
  • Да се формира среда за междукултурно общуване /квартал, град, регион/ и да се допринесе за преодоляване на общностната изолация, чрез развиване на съществуващи, създаване на нови културни продукти и включване на нови публики.

Посочените проектни цели ще бъдат постигнати с изпълнение на комплекс от дейности, включващи:

- обучение на местните културни оператори;

- разработване на План за привличане на публики;

- създаване на нова проява на култура и изкуство „ФестивалНо в Квартала“;

- събития извън градския център /творческа работилница/;

- събития на местно и регионално ниво - турнета.

Тези дейности ще бъдат изпълнени в партньорство с 4 местни и 1 норвежка организация. Ще бъдат включени експерти и творци от региона, страната, Kралство Норвегия и други европейски държави.

„ФестивалНо в Квартала“ е цялостна концепция за активиране на градските квартали със средствата на изкуството. Дейността предвижда създаване на нова културна форма на общуване и взаимодействие между творци и публика, базирана върху човешката сетивност. Тъй като различните изкуства въздействат на различни сетива, в проекта са обединени изкуства и сценични форми в поредица от фестивални модули, предназначени за 5 градски района и насочени към широката публика. По този начин изкуството - визуално, музикално, интерактивно, от самозрително и слухово възприятие се превръща в инструмент за приобщаване и израстване, развивайки сетивността на публиката.