Единство в различието

Наименование на проекта:

Единство в различието

Бенефициент:

Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

Оперативна програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетнa ос:

Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)

Наименование на процедура:

Първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 3 „ Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)“

Срок на изпълнение:

14 месеца

Кратко описание на проекта/информацията:

Бидейки най-старият културен институт на следосвобожденска България и най-голямата обществена библиотека в страната, Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (НБКМ) е хранилище за културата и историята на нацията, неделима част от които е приносът на културните и етническите малцинства. Водена от ролята си на културен институт с национално значение и широки обществени функции, определени в Закона за обществените библиотеки и Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения, НБКМ инициира настоящото проектно предложение със стремежа да допринесе за социалното сближаване между етносите в България на основата на междуетническото културно сближаване. Проектното предложение акцентира върху културното наследство на ромското етническо малцинство, като вплита участието и на други две малцинствени групи – евреи и арменци, с цел да покаже „съжителството“ на културите на малцинствата, наред с тази на мнозинството – българската култура.

За постигане на тези цели проектът предвижда набор от събития в НБКМ, които имат за цел, от една страна, да популяризират културите на обхванатите малцинства (с фокус върху роми) и, от друга страна, да въвлекат техни представители в културно-образователни дейности. Проектът интегрира българо-исландско партньорство с Международния център за многоезично и междукултурно разбиране Vigdís към Университета на Исландия, който поддържа инициативата „Ромите в Центъра“, обединяваща през годните поредица от проекти, свързани с ромски изследвания. В проекта участват и двама български партньори. Народно читалище „Слънце-1879” в град Ихтиман обединява усилията на група ученици от местната ромска общност около инициатива за изучаване на ромското културно присъствие в родния край и повишаване на обществената осведоменост по темата на територията на общината. Сдружение „Нови възможности“ представя пъстротата на ромската култура в тридневен фестивал „Дни на ромската култура“ в отдалечен район с ромски население.