Бургас - вълнуващ и артистичен, подобрен достъп до култура и изкуство като катализатор за местно социално и икономическо развитие

Наименование на проекта:

Бургас - вълнуващ и артистичен, подобрен достъп до култура и изкуство като катализатор за местно социално и икономическо развитие

Оперативна програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетнa ос:

Подобрен достъп до изкуства и култура

Наименование на процедура:

Втора покана за набиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“

Срок на изпълнение:

19 месеца

Кратко описание на проекта/информацията

Проектът „Бургас, вълнуващ и артистичен“ цели да подобри достъпа за деца и младежи от етничеси и културни малцинства, лица с нисък социално-икономически профил и лица в неравностойно положение до културно съдържание в община Бургас. С организиране на нови културни събития, творчески работилнички и тетрални турнета в квартали извън градския център и в съставни селища на общината ще бъде предоставена възможност на маргинализирани или изключени от достъп до културни събития деца и младежи да развият социални и културни връзки, да се стимулират творческите търсения, да се консолидира общността и изгради приобщаваща култура.

Целеви групи по проекта са малцинства с ромска и турска етническа принадлежност, руска имигрантска общност, младежи в неравностойно положение и лица с нисък социален статус. Проектът предвижда мерки и политики за интеграция на културни и етнически малцинства и положително възприемане на миграционния опит, насърчава двустранно сътрудничество и обмен в областта на сценичните изкуства. Проектното предложение включва още дейности за подобряване на инструментите и експертизата на местната власт при осъществяване на правомощията си в сферата на културата за планиране и организиране на културни събития, за привличане на най-широк кръг и разнообразни публики. С изпълнение на дейностите по проекта ще се привлекат нови публики, ще се повиши интереса и културното потребление, чрез премахване на физическите или финансовите бариери за достъп до култура, ще се оптимизира подхода на местната власт при предлагане на културни продукти за задоволяване на нуждите и интересите на различни общности и сегменти публика.