България-Норвегия пеят!

Наименование на проекта:

България-Норвегия пеят!

Оперативна програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетнa ос:

Подобрен достъп до изкуства и култура

Наименование на процедура:

ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“

Срок на изпълнение:

15 месеца

Кратко описание на проекта

 

Общата цел на проекта е свързана със засилване на социалното и икономическо развитие в Европа чрез транснационално културно сътрудничество и обмен на добри практики между България и Норвегия в областта на хоровото и певческо изкуство. Конкретни цели: подобряване достъпа на младите хора до култура и изкуство, в т.ч.и на младежи в неравностойно положение и от етнически групи, на местно и регионално ниво в областта на певческото и хоровото изкуство; подобряване капацитета на фондация „Дарби“ в областта на привличане на публика и трансфер на знания чрез обучение на експертния персонал за подобряване на професионалните му компетентности и умения; създаване на обща платформа за обмен на знания и добри практики чрез културно сътрудничество с норвежката организация CULTURE BREAK BORDERS; развитие на нова публика в различни региони на страната чрез реализиране на поредица от културни събития в рамките на фестивал „България-Норвегия пеят!“ и транснационално сътрудничество; подобряване на предприемачеството в областта на културата чрез разработване и изпълнение на план за привличане на публика в областта на певческото и хоровото изкуство.

Предвиждат се дейностите: 1:Сформиране на екип и управление на проекта; 2:Привличане на външни експерти по проекта; 3: Разработване и изпълнение на план/стратегия за привличане на публика; 4: Обучение на експертен персонал на фондация „Дарби“; 5: Организиране и провеждане на нови събития в областта на певческото и хорово изкуство; 6:Създаване на софтуерна платформа за обмен на знания и опит; 7: Дейност за информация и публичност. Очаквани резултати: 3000 хора, посещаващи културни събития; подобрен капацитет във връзка с предприемачество в областта на културата; бр.обучен професионален персонал- 5; организирано и проведено пътуващо турне - 1 бр.; организирани 3 уъркшопа за обмен на добри практики; организиран съвместен хоров концерт чрез телемост; 1бр. разработен и изпълнен план за привличане на публика; създадена платформа за обмен на знания и опит.