4 по-добри изкуства - писане, рисуване, танци и театър (4 better Arts)

Наименование на проекта:

4 по-добри изкуства - писане, рисуване, танци и театър (4 better Arts)

Бенефициент:

СНЦ За по-добро бъдеще

Оперативна програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетнa ос:

Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)

Наименование на процедура:

Първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 3 „ Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)“

Срок на изпълнение:

14 месеца

Кратко описание на проекта/информацията:

Проектът е насочен към популяризиране културата и изкуството на ромите сред широката общественост на национално ниво, създаване на художествено-творчески продукти от малцинството и разпространението им сред представители на целевите групи, мнозинството и всички заинтересованите страни.

Основни дейности:

 • Управление на проекта;
 • Обучение на експертен персонал;
 • Пътуващ спектакъл „Приказки без край“;
 • Шокаритет ателие;
 • Национален конкурс за творческо писане;
 • Образователно събитие с акцент върху културата на малцинствата;
 • Публичност - предвидено е провеждането на културни събития, художествени и сценични изяви на деца от малцинствени групи в периферни райони. Ще се популяризират и визуализират създадените творчески продукти в малцинствената общност, но в същото време с цел преодоляване на изолираността ще се достигне и до широката публика в отдалечени малки населени места. Колоритността, високата артистична стойност и позитивен заряд на предвидените събития ще пробуди периферията и ще провокира нови публики към изкуството и културния живот в страната. Планирани са комплекс от творчески изяви на деца от ромски произход. Под формата на турне ще бъде представен комбиниран детски спектакъл с участието на танцова, театрална и музикална трупа. Събитията ще бъдат съпроводени с пътуваща изложба от творби на ромските децата от Шокаритет ателие. Ще бъде организиран Национален литературен конкурс за деца и младежи от ромски произход,а в резултат ще бъде издадена Книга-сборник с творбите. Проектът предвижда и практически семинар за обмяна на опит и добри практики по отношение начините за привличане на нови публики.

Очаквани резултати:

 • създаване на творчески продукти на представители на ромския етнос;
 • рисунки, пътуващ спектакъл, пътуваща изложба;
 • Книга-сборник с авторски ромски творби;
 • съживяване на периферията и отдалечените малки населени места чрез провеждане на творчески спектакли и изложби;
 • привличане на нови публики към културата и изкуството на ромския етнос.