Започва изпълнението на проект FREE SPIRIT ART

05-05-2023 15:05

Днес, 5 май 2023 г., бе даден старт на дейностите по проект „Free Spirit Art - подобряване на междукултурното сътрудничество чрез сценични и екранни изкуства“. Проектът се финансира от Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. в партньорство между Фондация „Пространства“ Фондация за изкуство и култура - град София и Фондация „Не мигайте пред българското кино“ – гр. София.

Основната цел на Free Spirit Art е чрез сценичните и екранни изкуства да се насърчи междукултурното сътрудничество за по-добра интеграция на ромската етническа група и сближаването ѝ с други общности и култури.

Пряката целева група са представители на различни малцинства с фокус върху роми - уязвими групи деца, ученици и младежи, предимно от отдалечени и труднодостъпни райони в страната, вкл. и такива в неравностойно положение, представители с различен социален статус.

В рамките на проекта ще бъдат осъществени творчески работилници по сценични и приложни изкуства и кино уъркшоп. В дейностите се включат професионалисти и любители в съответните направления, както и представители на ромската етническа група. Добавена стойност носят и обучените кадри за работа с ромската етническа група.

Дейностите по проекта се реализират на територията на малки населени места (предимно села), в райони с висока концентрация на ромската етническа група (с. Орешене, гр. Ябланица; с. Селановци, с. Склаве, с. Христо Даново, гр. Карлово, град Кричим).

След завършване на творческите инициативи по създаване на собствени културни продукти се предвиждат безплатни сценични събития и кино турне - FreeSpiritArtFest.

Ще бъде организиран обучителен семинар за обмен на културен опит и знания за членовете на екипите, които ще работят по проекта. Ще бъде извършено и детайлно социологическо проучване с цел измерване на ефективността от проведените инициативи.