Седем културни институции от Пловдив вече работят по нов предприемачески план

30-05-2024 11:49

Община Пловдив изпълнява проект „Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, финансиран от ФМ на ЕИП 2014-2021 г. В него са включени 7 културни институции - Градска художествена галерия, Регионален исторически музей, Регионален археологически музей, Регионален етнографски музей, Регионален природонаучен музей, Народна библиотека "Иван Вазов" и ОИ "Старинен Пловдив". Партньор на община Пловдив е Cross-Cultural Introduction AS (CC-Intro AS) от Норвегия. Неговата цел е да подобри управлението и представянето на културното наследство на Пловдив чрез ревитализиране, реставриране и обновяване на пространства, както и да насърчи културното предприемачество в културните институти, включени в проекта. Реализираните дейности стимулират по-широк интерес към културното наследство и включват: обновяване и ревитализиране на помещения; закупуване на витрини за постоянните експозиции и техника за интерактивно представяне на експонатите; разработване на мобилно приложение - тип quest игра, включващо аудио гайд, което представя сградите, залите и част от експонатите на културните институти по интригуващ за посетителите начин. Във връзка с изпълнението на една от основните цели по проекта е разработен „Предприемачески план за представяне на културното наследство и привличане на нови публики“. 

Предприемаческият план представлява стратегически (дългосрочен) документ, който ще бъде използван като инструмент, предлагащ решения за развитието на културните институции в Пловдив. Документът, разработен от изпълнителя, е в обем над 300 страници и е разделен в няколко основни части: анализ, маркетинг, предвиждани дейности и очаквани резултати.

Изготвеният предприемачески план формулира необходимия инструментариум и подходи, които, от една страна отговарят на нуждите на потенциалните потребители и техния досег до културното наследство на Пловдив, а от друга страна предлага маркетингова стратегия за повишаване приходите от предоставяните услуги и увеличаване броя на посещенията в културните институти. Целта на разработения документ е да послужи за отправна точка за целенасочено таргетиране на точната публика на културните организации и чрез прилагане на изведените в документа инструменти и методи, да доведе до висока посещаемост и ангажираност на публиките към културния продукт и съдържание. Съществено място в предприемаческият план е отредено и на успешното маркетиране и медийно присъствие на мобилното приложение, разработено по проекта.

В резултат максимално подробно е обследвана външната и вътрешната за културните институции среда. С особено внимание и задълбоченост е проучено както документално, така и на място актуалното състояние на вътрешната среда на културните институции. Стратегическите акценти върху, които предприемаческия план се фокусира са:

  • Предприемачески инструментариум в управлението на културните институции. Оптимално развитие на човешките ресурси и квалификация.
  • Предприемачески инструментариум за подобряване на материалната среда на културните институции. Решително осъвременяване на материалната база и фондохранилищата в институциите.
  • Предприемачески инструментариум за оптимизиране на съществуващите и развитие на нови маркетингови, информационни, реставрационни и дигитални ресурси, с които боравят институциите.
  • Преодоляване на несъвършенствата на нормативната база в хармония и съответствие с високите изисквания и очаквания на съвременното общество.

Разработена е маркетингова стратегия с формулирани цели, дейности и канали, която да гарантира устойчивото изпълнение на заложените цели по проекта в следващите пет години, а именно увеличение на посетителите в културните институти с 20% и увеличение на приходите с 10%. Подробно са описани предложените дейности, план за тяхното изпълнение и времеви график, както и очаквани резултати с включени прогнозни целеви стойности за увеличение на посещенията на място на годишна база, прогнозни целеви стойности за увеличаване на приходите и други.

Изготвеният предприемачески план предлага на културните институции различни видове предприемачески инструментариум, приложим за всеки един институт самостоятелно. Някои от предприемаческите инструменти могат да бъдат разработени съвместно между културните институти.

В процеса на разработване на предприемаческия план, мониторингови функции по отношение на предложените решения и дейности има включеният в проекта норвежки партньор Cross-Cultural Introduction AS. Екипът на Cross-Cultural Introduction AS се запозна обстойно с пловдивските културни институти в рамките на няколко посещения и проведени работни срещи. Експертите на база на своята експертиза и опит, както и възможността за пренос на ноу-хау от страните – донори, даваха препоръки и предложения по отношение на формулирания предфинален документ, с което се гарантира подготовката на максимално ефективен  и целесъобразен документ, който да послужи като инструмент за привличане на повече публики.