Русенската библиотека стартира проект за ревитализиране на зала и качествено презентиране на култура и изкуство

02-12-2022 16:02

Днес, 02 декември 2022 г., в Заседателна зала на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе се проведе първата пресконференция по проект „Новатори в културното предприемачество и нови възможности за култура и изкуство в ревитализирана многофункционална зала на обществена библиотека“. В нея взеха участие Елена Минкова – ръководител на проекта, Деана Димова – председател на Сдружение „Център Динамика“, Теодора Евтимова – директор на русенската библиотека, а онлайн се включи Надежда Славова – председател на Сдружение „Българска асоциация на независимите художници аниматори – Пройко Пройков“.

Поводът за пресконференцията е стартът на проекта, който беше представен пред журналисти и представители на различни обществени организации от Русе.

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ в Русе е единствената библиотека в България, спечелила финансиране по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1. „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

В продължение на две години русенската библиотека ще реализира проекта „Новатори в културното предприемачество и нови възможности за култура и изкуство в ревитализирана многофункционална зала на обществена библиотека“. Отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по програмата е  на стойност 397,269, 97 EUR  или 776 992,53 лв.

Партньори на културния институт са Сдружение „Център Динамика“ и Сдружение „Българска асоциация на независимите художници аниматори – Пройко Пройков“. Срокът на проекта е от 21 юни 2022 г. до 30 април 2024 г.

Благодарение на проектната идея кино-камерният театър в културния институт, който повече от 30 години не се използва по предназначение и се руши, ще бъде ремонтиран и оборудван и ще се превърне в модерна многофункционална зала. Тя ще предоставя отлични условия за промотиране на културното наследство и иновативните форми в областта на изкуството и културата.

В рамките на проекта ще бъде поставен акцент върху аудио-визуалното наследство в областта на анимационното кино чрез реализиране на първия за Русе Фестивал на анимационното кино „Накъде ме водят мечтите“. Инициативата е уникална и единствена в Североизточна България. Иновативен елемент е представянето ѝ в библиотека. Фестивалът ще е с продължителност от 7 дни и ще съчетава образователни инициативи и прожекции. Първите 5 дни от фестивала ще включват промотиране на пълнометражни и късометражни анимационни филми. Българското аудио-визуално наследство и историята на българската анимационна школа ще се презентират чрез информация и прожекция на филми на класици в този жанр. Тенденциите в развитието на българското анимационно изкуство ще се представят чрез творби на български автори, носители на престижни награди от международни фестивали. Третият ден от фестивала ще се посвети на световното анимационно кино, като се промотират филми на автори от държави като Русия, Германия, Мексико, Норвегия и други, в които са използвани нетрадиционни и иновативни техники. По време на фестивала ще се обърне поглед и към световния проблем за опазването на околната среда чрез прожектирането на филми, показващи позицията по темата на творци в анимационния жанр. Дейността предвижда още реализиране на иновативна практика за популяризиране на процеса на създаване на анимационен филм сред деца чрез две творчески работилници. По време на инициативите доказани експерти от Сдружение „Българска асоциация на независимите художници аниматори – Пройко Пройков“, които са наши партньори по проекта, ще предоставят по забавен и достъпен начин знания за спецификата на този вид изкуство и стимулират креативността на участниците като ги провокират сами да представят свои проекти.

В обновената многофункционална зала ще бъде експонирана и интерактивна изложба на триизмерни картини под мотото "Триумфът на фантазиите". Темата „Триумфът на фантазиите“ кореспондира с необятния свят на детското въображение, изпълнен с магически образи и приключения. Идеята е всяка една картина да представи реалистичен кадър от въображаемият свят на детето и да се превърне в преживяване.

В унисон с целите на финансиращата програма проектът ще даде възможност в обществената библиотека да бъдат създадени по-добри условия, които ще привлекат хора от социално уязвими групи. По инициатива на Сдружение „Център Динамика“  там ще се проведат ателие за театър и фото ателие, които ще дадат простор за изява на млади таланти. В социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ – гр. Русе  ще се създаде Театрално ателие „Искам да бъда звезда“. То ще обхваща всички ползватели на социалната услуга (25 бр.), в предучилищна и училищна възраст, разделени в две групи. Под ръководството на двама експерти психолози децата със социални образователни потребности ще се включват в 8 обучения, които включват обучителните модули: „Пресъздаване на приказки и басни“, „Пресъздаване на театрална роля“, „Изработване на декори за театрално представление“, „Подбор на костюми за театрално представление“. В обновената зала на библиотеката децата и техните ментори ще представят  две театрални представления.

Фотографско ателие „Чудният свят през обектива“  ще отвори врати в ревитализираната многофункционална зала на Регионална библиотека „Любен Каравелов“. В него ще участват 15 деца с интереси в тази област, разделени в две групи. Участниците в ателието ще се запознаят по подходящ за възрастта начин с фотографските жанрове, възможностите за композиране на кадъра и правилно използване на светлината, обработка на изображенията и художествени ефекти. Без значение дали искат да се развиват като фотографи, или фотографията им е само хоби, учениците ще станат по-креативни и организирани. Децата ще се учат да опознават себе си и околния свят с помощта на изкуството, да обогатяват светоусещането си, да откриват различни гледни точки. Участниците ще представят своите творби в изложба.

Друг важен етап от проекта е подготовката на петгодишен План за културно предприемачество с визия за развитие на обновените обекти, привличане на аудитория и генериране на допълнителни приходи от културни продукти. От значение е и надграждането на уменията на библиотечните работници, за които е предвидено обучение по културно предприемачество. Ще бъдат разкрити и две нови работни места.

Основната цел на проекта е подобряването на условията и качеството на представяне на културното наследство в обществената библиотека, чрез създаване на предприемачески идеи и насърчаване на многообразията в културата и изкуството за осигуряване на широка обществена достъпност до културно съдържание, както и утвърждаване на значимостта на културата и движимото културно наследство за местното и регионално развитие, за осигуряване на заетост и социалното включване.

Специфичните цели на проекта са :

Увеличаване на пространствата за достъп до културно съдържание. Ревитализирането на неизползваемо помещение в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ позволява въвеждането му в експлоатация и използването му по предназначение. Извършват се подобрения в сграда Паметник на културата, част от архитектурното наследство на Русе. Увеличават се пространствата за представяне на традиционно и иновативно културно съдържание.

Създаване на добри условия за представяне на културно наследство. Чрез оборудване според съвременните изисквания ревитализираното помещение се превръща в многофункционална зала. Създават се условия за качествено представяне на местно и национално културно наследство.

Развитие на културното предприемачество и допълнителни умения у библиотечните работници. Условие за успешно и качествено представяне на културни продукти е изготвянето и изпълнението на петгодишен предприемачески план, който да отговаря на целите, визията и ценностите на обществена библиотека. Той създава благоприятни условия за представяне на културното наследство и промотиране на креативността в културата и изкуството. Начертава стратегия за привличане на нови публики и за увеличаване на приходите на културния институт. Фокусирането върху културното предприемачество създава условие за усвояване на нови знания и развитие на допълнителни умения у екипа на библиотеката.

Насърчаване на иновативни и многообразни форми за културата и изкуството. Добрата материална база в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ създава предпоставка за привличане на творци от цял свят в различни области на изкуството и културата, както и за създаване и промотиране на иновативни форми на различни видове творчески продукти.

Привличане на публики. Качественото промотиране на културното наследство, както и многоообразните и иновативни форми за изкуство и култура отговарят на потребностите на аудиторията и водят до привличане на повече публика.

Утвърждаване на социалната значимост на културата и изкуството. Добрата материална база и развитието на културното предприемачество създават условия за осигуряване на допълнителна заетост. Предоставят възможност за изява и интеграция на социално уязвими групи.

Разширяване на партньорската мрежа. Добрите условия за творческа дейност и презентиране на многообразни форми в културата и изкуството, както и утвърждаването на приноса на културата за социално включване, създават предпоставка за нови партньорства и съвместно реализиране на повече творчески идеи.