Пустееща от години зала за събития става модерно съоръжение за представяне на аудио-визуално изкуство

21-07-2022 11:54

Неизползваемият от повече от 30 години кино-камерен театър в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ ще бъде трансформиран в модерна многофункционална зала за промотиране на културно наследство и иновативни форми в областта на изкуството и културата. Културният институт в крайдунавския град е единствената библиотека, подкрепена по Подрезултат 1.1. „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2020 г. В продължение на две години културният институт ще реализира проект “Новатори в културното предприемачество и нови възможности за култура и изкуство в ревитализирана многофункционална зала на обществена библиотека“ на стойност 776 992,53 лв. Партньори на русенската библиотека са Сдружение „Център Динамика“ и Сдружение „Българска асоциация на независимите художници аниматори – Пройко Пройков“.

В рамките на проекта ще бъде поставен акцент върху презентирането на богатия старопечатен фонд на русенската библиотека, както и на аудио-визуалното наследство в областта на анимационното кино, чрез реализиране на първия за Русе Фестивал на анимационното кино „Накъде ме водят мечтите“. Инициативата е уникална и единствена в Североизточна България, а представянето ѝ в библиотека е иновативен подход. В обновената многофункционална зала ще бъде експонирана и интерактивна изложба на триизмерни картини под мотото „Триумфът на фантазиите“.

В унисон с целите на финансиращата програма проектът ще даде възможност в обществената библиотека да бъдат създадени по-добри условия, които ще привлекат хора от социално уязвими групи. Ще бъдат създадени няколко ателиета за театър и фотография, насочени към деца с интереси в тази област.

Друг важен етап от проекта е подготовката на петгодишен План за културно предприемачество с визия за развитие на обновените обекти, привличане на аудитория и генериране на допълнителни приходи от културни продукти. От значение е и надграждането на уменията на библиотечните работници, за които е предвидено обучение по културно предприемачество. Ще бъдат разкрити и две нови работни места.

Основната цел на проекта е подобряването на условията и качеството на представяне на културното наследство в обществената библиотека, чрез реализиране на предприемачески идеи и насърчаване на многообразието в културата и изкуството, осигуряване на широка обществена достъпност до културно съдържание, утвърждаване на значимостта на културата и движимото културно наследство за местното и регионално развитие, както и осигуряване на заетост и социалното включване.

Една от специфичните цели на проекта е да даде своя принос за увеличаване на пространствата за достъп до културно съдържание в най-големия дунавски град, както и за опазването на културното и архитектурното наследство.