Представен бе проект за модернизиране на културното наследство на община Рила

08-02-2023 14:13

На 08.02.2023 г. в гр. Рила се проведе информационно събитие по проект „Подобрени условия за достъп и представяне на културното наследство в община Рила“, изпълняван с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Пред обществеността бяха представени: целите на проекта, дейностите, бюджетът и източниците на финансиране, очакваните резултати и екипът за управление.

Лазар Чавков, заместник-кмет на община Рила, приветства гостите на събитието и заяви, че с изпълнението на проекта се акцентира върху важната роля на достъпността до културното наследство на община Рила.

„Основна наша цел е осигуряване на широка обществена достъпност до културно съдържание чрез подобрени условия за опазване, управление и представяне на културни ценности. Избраният екип за управление е съставен от експерти в своята област, което е предпоставка за успешното изпълнение на проекта и постигане на поставените цели и резултати“, заяви Костадин Костадинов, ръководител на проекта, и очерта основните цели и приоритети, заложени в проектното предложение.

В изпълнението на проект „Подобрени условия за достъп и представяне на културното наследство в община Рила“ ще бъде използван потенциалът на общинския музей „Алекси Рилец“, с помощта на който ще се подобри представянето на културното наследство и достъпа му до сегашните и бъдещите поколения. Културният институт, съхранява, популяризира, проучва и опазва културно-историческото наследство в региона. Във фондовете на музея се съхраняват над 1200 фондови единици движими паметници на културата. Богатото културно и историческо наследство предлага голям потенциал за постигане на социално сближаване чрез улеснен достъп до културно-историческото наследство. В рамките на проекта се планира осъвременяване и реновиране на музейното пространство, както и обновяване на музейните експозиции. Обмен на опит и добри практики ще бъде осъществен с норвежкия парнтньор – Гимназия „Глемен“ от град Фредрикщад.

След модернизирането на музейното пространство и обновяване на експозициите се очаква посетителите на музея да нараснат с поне 20% на годишна база. В рамките на проекта ще бъдат разкрити нови устойчиви работни места, като назначените експерти ще преминат специфично обучение по „Mузеен маркетинг и културно предприемачество“ и „Привличане на музейна публика“, което ще повиши професионалните им компетентности.

Успешното изпълнение на проекта ще засили ролята, която културата и културното наследство играят в местното и регионално развитие с фокус върху заетостта, социалното приобщаване и културното предприемачество.

Екипът за управление се ангажира пред гостите на събитието да предоставя периодична информация относно напредъка на проектните дейности.