Панорама на ромската култура

Снимка: Сдружение
Снимка: Сдружение "Ромска академия за култура и образование"
24-02-2023 11:04

„Панорама на ромската култура“ е иновативен проект с фокус върху ролята на ромската култура и изкуство в местното, регионално и национално развитие на културното наследство. Основна цел на авторите на идейното предложение е  популяризиране творчеството и привличане на широк кръг публика към ромската култура и изкуство, чрез създаване и представяне пред публика на една книга и видеоклипове, съдържащи биографични данни и творчески продукти на емблематични ромски творци и артисти.

Проектът на сдружение „Ромска академия за култура и образование“ ще се осъществи с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Екип от изследователи ще събере и документира необходимите материали и информация, които ще бъдат оформени в книга и видеоклипове, части от които ще бъдат преведени и на английски език. За целта изследователският екип ще премине обучение за придобиване на специализирани умения, което ще се проведе от норвежкия партньор Høgskulen for grøn utvikling (Колеж за зелено развитие).

Проектът включва 4 културни и 3 образователни събития за представяне на книгата и видеоклиповете пред публика в гр. Сливен, пред по-широка аудитория в България през платформата на Zoom. Представяне на книгата и видеоклип ще бъде направено и пред публиката в Кралство Норвегия.

По своята същност, всяко от планираните представяния пред публика има културна и образователна насоченост, тъй като съдържа в себе си два основни елемента:

- Представяне на ромската култура и изкуство чрез нейните емблематични съвременни представители;

- Провеждане на обучителни събития за повишаване на знанията на качеството и ролята на ромската култура и изкуство в съвременното развитие на културата.

Чрез провеждане на предвидените културни и образователни събития по проекта ще се подобри достъпа до култура и изкуство на ромското население от райони с лош достъп на област Сливен; ще се насърчат и мотивират млади роми да продължат образованието си; ще се подобри информираността за ромската култура и изкуство в България и Европа.