Обновяват художествената галерия и зала за временни експозиции на Исторически музей - Исперих

20-10-2022 10:53

Ревитализиране на два обекта за представяне на културни ценности от фондовете на Исторически музей Исперих– художествена галерия и зала за временни експозиции се предвижда по проект „Ревитализиране на обекти за представяне на културно - историческото наследство на община Исперих“, изпълняван от община Исперих в партньорство с Исторически музей – Исперих, с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.

В изпълнение на проекта ще бъдат ремонтирани, реновирани и ревитализирани местата за представяне на културни ценности от фондовете на Исторически музей – Исперих художествена галерия и зала за временни археологически експозиции, както и прилежащите към тях пространства. С предвидените по проекта дейности ще се обособят: временни археологически експозиции и постоянна художествена изложба с творби, съхранявани във фонда на музея. Ще се осигури достъпна среда за хора с увреждания, фоайето към залата за временни експозиции ще се реновира и ще се превърне в творчески център за работа с деца, ще се обособи и музеен магазин за сувенири. Реализирането на проекта ще спомогне за справяне с натрупаните в годините проблеми, свързани с ограничени финанси за поддръжка на сградния фонд, остаряло оборудване и недостатъчно подходящи условия за представяне на колекции от културни ценности, социализацията, популяризирането и маркетинга на културното наследство.

Чрез използване на интерактивни и иновативни методи и технологии ще бъде подобрено представянето на култиното наследследство. Очаква се да бъде привлечен по-широк кръг посетители, както и да бъде създаден устойчив интерес у подрастващите към културното наследство и по-специално това на траките. Капацитетът за управление на културното наследство и развитие на интегриран културен продукт, обединяващ недвижимото културно наследство на Археологически резерват „Сборяново“ и движимите културни ценности, представени в нови музейни експозиции ще бъде качествено повишен.

Предвижда се обучение на екипа по проекта и на музейни специалисти за усвояване на добри практики за привличане на публика в музеи и галерии; предприемачество в областта на културата; маркетинг на продукти и услуги в областта на културното наследство, както и обучение на представители на целевите групи.