Млади дарования на хоровото изкуство от България и Норвегия пеят в името на културното многообразие в Европа

23-09-2021 11:55

   Музикален лагер, турне и общ концерт ще обединят млади дарования на хоровото и певческото изкуство от България и Норвегия. Всичко това ще се случи с реализирането на проект „България – Норвегия пеят!“, одобрен за финансиране по първата покана по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Бенефициент е Фондация „Дарби“ в партньорство с Норвежката неправителствена организация „CULTURE BREAK BOARDERS”.

   Сред дейностите, заложени в проекта, са още създаване на софтуерна платформа за обмен на знания и опит; провеждане на уъркшопове, на които български и норвежки диригенти ще участват в конференции в България и Норвегия за запознаване с различните хорови практики и музикалното хорово творчество на двете държави; размяна на нотен материал, който ще се разучава от българските и норвежките хорове. В рамките на проекта, те ще имат възможност да се съберат на музикален лагер на Черно море, да репетират научените предварително песни и заедно да участват в концертно турне – фестивал в София и различни градове на България. На финала на проекта „България – Норвегия пеят!” ще се осъществи общ концерт чрез телемост между участниците в двете страни.

   Общата визия на проекта е свързана със засилване на социалното и икономическо развитие в Европа чрез транснационално културно сътрудничество и обмен на добри практики между България и Норвегия в областта на хоровото и певческо изкуство.

   В дейностите на „България – Норвегия пеят!” са поставени конкретни цели, а именно: подобряване достъпа на младите хора до култура и изкуство на местно и регионално ниво, в т.ч. и на младежи в неравностойно положение и от етнически групи; подобряване капацитета на Фондация „Дарби“ в областта на привличане на публика и трансфер на знания чрез обучение на експертния персонал за подобряване на професионалните му компетентности и умения; създаване на обща софтуерна платформа за обмен на знания и добри практики чрез културно сътрудничество с норвежкия партньор; развитие на нова публика в различни региони на страната и транснационално сътрудничество чрез реализиране на поредица от културни събития в рамките на фестивал „България-Норвегия пеят!“; подобряване на предприемачеството в областта на културата чрез разработване и изпълнение на план за привличане на публика в областта на певческото и хоровото изкуство.

   Така дефинирани целите на проекта са в пълно съответствие с общите цели на ФМ на ЕИП 2014-2021 г., които са насочени към намаляване на икономическите и социални различия в ЕИП и укрепване на двустранните отношения между България и страните донори. Те поставят акцент върху подобряване на условията и качеството на представяне на богатото културно наследство чрез прилагане на интерактивни методи и чрез създаване на предприемачески идеи, които да създадат по-широк интерес към наследството и да генерират приходи.

   Важен приоритет на бъдещите дейности е съхраняване на европейското културно наследство за бъдещите поколения. Специален фокус е поставен и върху подкрепа за дейности и инициативи с цел осигуряване на широка обществена достъпност до културно съдържание, което – от една страна – да подчертава европейската идентичност, и от друга – да насърчава културното многообразие.