Мачмейкинг събитието по Резултат 3 се отменя, потенциалните бенефициенти могат да използват формулярите за търсене на партньори на сайта eeagrants.bg

03-11-2021 12:30

Събитието за създаване на партньорства по Резултат 3 „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)“ се отменя поради ангажираност на норвежкия партньор на Програмния оператор – Съвет по изкуствата Норвегия.

Потенциалните кандидати могат да продължат да използват наличните на сайта на Програмата формуляри за търсене на партньори от Норвегия и Лихтенщайн (https://www.eeagrants.bg/programi/kultura/dokumenti). Попълнените формуляри за търсене на норвежки партньори следва да се изпращат на Програмния оператор на имейл адрес: pa14culture@mc.government.bg, докато този за търсене на партньори от Лихтенщайн, кандидатите могат да изпращат директно до координатор от Лихтенщайн на имейл адреса, посочен във формуляра.

На сайта на Финансовия механизъм на ЕИП –  https://eeagrants.org/partnership-opportunities е публикувана информация на английски език относно създаването на партньорства и препратки към различни сайтове в държавите донори.

Основните цели на Резултат 3 са: да популяризира културни инициативи на етнически и културни малцинства (с фокус роми) и да привлече нови публики, включително в отдалечени райони и/или райони с лош достъп; да ангажира мнозинството и малцинствените групи (с фокус върху роми) в културни проекти и да подобри достъпа им до култура и изкуства; да подобри положението на ромското население в България, използвайки културата и изкуството като средство за развитие на умения/капацитет и/или като път към образованието.

Допустими кандидати са всички нетърговски организации, публични или частни, както и неправителствени, установени като юридически лица в България, включително общини, чиято основна дейност се осъществява в културния или творческия сектор, както е дефинирано в Регламент (ЕС) № 1295/2013 за създаване на Програма „Творческа Европа“.

Ще бъдат подкрепени проекти на обща стойност 1 300 000 евро, като максималният и минималният размер съответно са 75 000 и 25 000 евро за проект.

Насоките за кандидатстване и съпътстващата документация са публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на средства от ЕС (ИСУН 2020) на следния адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/a34573f2/Procedure/Info/14ef905d-f0e1-4686-b932-91548ef2aba4

Проектни предложения могат да се подават до 17.30 ч. на 29.11.2021 г.