Free Spirit Art - подобряване на междукултурното сътрудничество чрез сценични и екранни изкуства

Снимка: eealibrary.org
Снимка: eealibrary.org
15-02-2023 10:44

Проектът "Free Spirit Art - подобряване на междукултурното сътрудничество чрез сценични и екранни изкуства" предоставя възможност за разширяване на междукултурното сътрудничество чрез изкуството и културата.

Пряката целева група (деца и младежи с фокус роми) се въвлича в интересни инициативи, като творчески ателиета (по сценични и приложни изкуства) и кино уъркшопи за създаване на собствени късометражни филми. В дейностите се включат професионалисти и любители в съответните направления, както и представители на ромската етническа група.

След завършване на творческите инициативи по създаване на собствени културни продукти се предвиждат безплатни сценични събития за представяне на постигнатите резултати. В различни населени места в България ще се проведе и кино турне с безплатни прожекции на създадените в рамките на проекта филми. Добавена стойност носят и обучените кадри за работа с ромската етническа група.

С цел да се отговори в най-висока степен на очакванията и потребностите на ромската етническа група, както и с цел измерване на ефективността от проведените инициативи ще се извърши детайлно социологическо проучване.

Дейностите по проекта се реализират на територията на малки населени места (предимно села), в райони с висока концентрация на ромската етническа група (с. Орешене, гр. Ябланица; с. Селановци, с. Склаве, с. Христо Даново, гр. Карлово, град Кричим).

Проектът осигурява условия за популяризиране на създадените културни продукти на ромската етническа група, за повишаване на знанията и уменията им в сферата на сценични и екранни изкуства, респективно за подобряване на информираността и възможностите за професионална реализация и по-добра интеграция, за преодоляване на стереотипите и не на последно място, за подобряване на достъпа до култура в малките населени места в страната.