Днес е крайният срок за подаване на проектни предложения по Резултат 3

29-11-2021 10:05

Остават броени часове за подаване на проектни предложения по Резултат 3 Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)“. Проектни предложения по обявената през август Покана могат да се подават до 17.30 ч. днес в системата ИСУН 2020 единствено с валиден електронен подпис.

Ще бъдат подкрепени проекти на обща стойност 1 300 000 евро, като максималният и минималният размер съответно са 75 000 и 25 000 евро за проект.

Основните цели на Резултат 3 са популяризиране на културни инициативи на етнически и културни малцинства (с фокус роми) и привлечане на нови публики, включително в отдалечени райони и/или райони с лош достъп. Сред целите на Поканата са още ангажиране на  мнозинството и малцинствените групи (с фокус върху роми) в културни проекти и да подобряване достъпа им до култура и изкуства; подобряване положението на ромското население в България, използвайки културата и изкуството като средство за развитие на умения/капацитет и/или като път към образованието.

Допустими кандидати са всички нетърговски организации, публични или частни, както и неправителствени, установени като юридически лица в България, включително общини, чиято принципна дейност се осъществява в културния или творческия сектор, както е дефинирано в Регламент № 1295/2013 за създаване на Програма „Творческа Европа“.

Насоките за кандидатстване и съпътстващата документация са публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на средства от ЕС (ИСУН 2020) на следния адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/a34573f2/Procedure/Info/14ef905d-f0e1-4686-b932-91548ef2aba4.