Сключени договори по програма ВЕЕЕЕС

 

ПРОЕКТ

БЕНЕФИЦИЕНТ

ПАРТНЬОР

БЮДЖЕТ

BGN

 

ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

 

1.       

Проучване за осъществимост използването на хидроенергийния потенциал в съществуващите системи за водоснабдяване и за повишаване потенциала на съществуващи малки водноелектрически централи  във водоснабдителните системи

Агенция за устойчиво енергийно развитие

Норвежка дирекция „Водни ресурси и енергия“ (NVE) към Министерство на петрола и енергетиката на Кралство Норвегия, седалище гр. Осло, Норвегия

506 193.66

15.06.2020

 

 

 

 

12 месеца

2.       

         

 

3.