Сключени договори по програма ВЕЕЕЕС

Процедура

 Номер в ИСУН

Дата на сключване

Наименование на проекта

Срок на изпълнение

Бенефициент 

БФП - Общо (лева)

Проучване за осъществимост използването на хидроенергийния потенциал в съществуващите системи за повишаване водоснабдяване и за повишаване на потенциала на съществуващи малки водноелектрически централи във водоснабдителните системи

BGENERGY-1.001-0001-C01

15.06.2020

"Проучване за осъществимост използването на хидроенергийния потенциал в съществуващите системи за водоснабдяване и за повишаване на потенциала на съществуващи малки водноелектрически централи във водоснабдителните системи"

12 месеца

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ

506 193,66

Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините

BGENERGY-2.001-0092-С01

08.04.2021

Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление на Столична община

18 месеца

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

757 405,52

BGENERGY-2.001-0056-С01

07.04.2021

Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на Велинград

18 месеца

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

782 505,60

BGENERGY-2.001-0034-С01

01.04.2021

Рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление на гр. Смолян

18 месеца

ОБЩИНА СМОЛЯН

784 066,35

BGENERGY-2.001-0003-C01

31.03.2021

Рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление във Велико Търново

18 месеца

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

921 837,56

BGENERGY-2.001-0078-C01

30.03.2021

Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в район „Младост“, кв.16, „Възраждане“ ІІІ м.р. и „Възраждане“ ІV м.р. на Община Варна

10 месеца

ОБЩИНА ВАРНА 

713 306,79

BGENERGY-2.001-0041-C01

30.03.2021

Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на град Трявна и град Плачковци

18 месеца

ОБЩИНА ТРЯВНА 

587 240,00

BGENERGY-2.001-0043-C01

29.03.2021

Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Котел чрез обновяване на системата за улично осветление в град Котел

18 месеца

ОБЩИНА КОТЕЛ 

519 708,43

BGENERGY-2.001-0105-C01

29.03.2021

Рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление на община Сандански

18 месеца

ОБЩИНА САНДАНСКИ 

553 616,16

BGENERGY-2.001-0077-C01

08.03.2021

Рехабилитация и модернизация на системи за външно осветление в община Хасково

18 месеца

ОБЩИНА ХАСКОВО 

809 283,44

BGENERGY-2.001-0101-C01

14.03.2021

Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци

18 месеца

ОБЩИНА ЛОВЕЧ 

1 172 503,20

BGENERGY-2.001-0082-C01

14.03.2021

Подобряване на енергийната ефективност на система за външно изкуствено осветление на 4 населени места в община Априлци

14 месеца

ОБЩИНА АПРИЛЦИ 

613 005,64

BGENERGY-2.001-0075-C01

11.03.2021

Модернизация на уличното осветление в Община Враца

18 месеца

ОБЩИНА ВРАЦА 

1 125 216,82

BGENERGY-2.001-0052-C01

09.03.2021

Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Кнежа чрез обновяване на системата за улично осветление в град Кнежа

18 месеца

ОБЩИНА KНЕЖА 

683 990,35

BGENERGY-2.001-0036-C01

02.03.2021

Подмяна на осветители и въвеждане на интелигентна система за управление и мониторинг на уличното осветление в гр. Средец, община Средец

12 месеца

ОБЩИНА СРЕДЕЦ 

510 622,28

BGENERGY-2.001-0058-C01

26.02.2021

Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на територията на община Поморие

18 месеца

ОБЩИНА ПОМОРИЕ 

784 934,35

BGENERGY-2.001-0018-C01

25.02.2021

Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - система за външно изкуствено осветление на община Малко Търново

18 месеца

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 

399 163,98

BGENERGY-2.001-0072-C01

02.03.2021

Модернизация на системата за уличното осветление на 22 зони, включващи главните пътни артерии на град Бургас

18 месеца

ОБЩИНА БУРГАС 

1 173 498,00

BGENERGY-2.001-0019-C01

26.02.2021

Подобряване на енергийната ефективност на система за външно изкуствено
осветление на град Търговище - община Търговище

15 месеца

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 

1 163 968,00

BGENERGY-2.001-0063-C01

24.02.2021

Реконструкция и модернизация  на част от уличното осветление на гр. Пазарджик

18 месеца

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК 

1 041 949,20

BGENERGY-2.001-0030-C01

24.02.2021

Въвеждане на ЕСМ за рехабилитация и модернизация на уличното осветление в район „Централен“ и район „Южен“ на Община Пловдив

18 месеца

ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

1 126 999,69

BGENERGY-2.001-0028

15.09.2021

Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Шабла чрез обновяване на системата за улично осветление в град Шабла

18 месеца

 

ОБЩИНА ШАБЛА

531 977,87

BGENERGY-2.001-0033

15.09.2021                                                           

 

Прилагане на мерки за енергийна ефективност по системата за външно изкуствено осветление на територията на град Русе

18 месеца

ОБЩИНА РУСЕ

783 289,09