Сключени договори по програма ВЕЕЕЕС

Процедура  Номер в ИСУН Дата на сключване Наименование Срок на изпълнение Бенефициент  БФП - Общо (лева)
ПРОУЧВАНЕ ЗА ОСЪЩЕСТВИМОСТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ХИДРОЕНЕРГИЙНИЯ ПОТЕНЦИАЛ В СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ МАЛКИ ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ ВЪВ ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ BGENERGY-1.001-0001-C01 15.06.2020 "Проучване за осъществимост използването на хидроенергийния потенциал в съществуващите системи за водоснабдяване и за повишаване на потенциала на съществуващи малки водноелектрически централи във водоснабдителните системи" 12 месеца АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ 506 193,66
Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините BGENERGY-2.001-0092-С01 08.04.2021 Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление на Столична община 18 месеца СТОЛИЧНА ОБЩИНА 757 405,52
BGENERGY-2.001-0056-С01 07.04.2021 Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на Велинград 18 месеца ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 782 505,60
BGENERGY-2.001-0034-С01 01.04.2021 Рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление на гр. Смолян 18 месеца ОБЩИНА СМОЛЯН 784 066,35
BGENERGY-2.001-0003-C01 31.03.2021 Рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление във Велико Търново 18 месеца ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО  921 837,56
BGENERGY-2.001-0078-C01 30.03.2021 Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в район „Младост“, кв.16, „Възраждане“ ІІІ м.р. и „Възраждане“ ІV м.р. на Община Варна 10 месеца ОБЩИНА ВАРНА  713 306,79
BGENERGY-2.001-0041-C01 30.03.2021 Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на град Трявна и град Плачковци 18 месеца ОБЩИНА ТРЯВНА  587 240,00
BGENERGY-2.001-0043-C01 29.03.2021 Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Котел чрез обновяване на системата за улично осветление в град Котел 18 месеца ОБЩИНА КОТЕЛ  519 708,43
BGENERGY-2.001-0105-C01 29.03.2021 Рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление на община Сандански 18 месеца ОБЩИНА САНДАНСКИ  553 616,16
BGENERGY-2.001-0077-C01 08.03.2021 Рехабилитация и модернизация на системи за външно осветление в община Хасково 18 месеца ОБЩИНА ХАСКОВО  809 283,44
BGENERGY-2.001-0101-C01 14.03.2021 Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци 18 месеца ОБЩИНА ЛОВЕЧ  1 172 503,20
BGENERGY-2.001-0082-C01 14.03.2021 Подобряване на енергийната ефективност на система за външно изкуствено осветление на 4 населени места в община Априлци 14 месеца ОБЩИНА АПРИЛЦИ  613 005,64
BGENERGY-2.001-0075-C01 11.03.2021 Модернизация на уличното осветление в Община Враца 18 месеца ОБЩИНА ВРАЦА  1 125 216,82
BGENERGY-2.001-0052-C01 09.03.2021 Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Кнежа чрез обновяване на системата за улично осветление в град Кнежа 18 месеца ОБЩИНА KНЕЖА  683 990,35
BGENERGY-2.001-0036-C01 02.03.2021 Подмяна на осветители и въвеждане на интелигентна система за управление и мониторинг на уличното осветление в гр. Средец, община Средец 12 месеца ОБЩИНА СРЕДЕЦ  510 622,28
BGENERGY-2.001-0058-C01 26.02.2021 Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на територията на община Поморие 18 месеца ОБЩИНА ПОМОРИЕ  784 934,35
BGENERGY-2.001-0018-C01 25.02.2021 Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - система за външно изкуствено осветление на община Малко Търново 18 месеца ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО  399 163,98
BGENERGY-2.001-0072-C01 02.03.2021 Модернизация на системата за уличното осветление на 22 зони, включващи главните пътни артерии на град Бургас 18 месеца ОБЩИНА БУРГАС  1 173 498,00
BGENERGY-2.001-0019-C01 26.02.2021 Подобряване на енергийната ефективност на система за външно изкуствено
осветление на град Търговище - община Търговище
15 месеца ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ  1 163 968,00
BGENERGY-2.001-0063-C01 24.02.2021 Реконструкция и модернизация  на част от уличното осветление на гр. Пазарджик 18 месеца ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК  1 041 949,20
BGENERGY-2.001-0030-C01 24.02.2021 Въвеждане на ЕСМ за рехабилитация и модернизация на уличното осветление в район „Централен“ и район „Южен“ на Община Пловдив 18 месеца ОБЩИНА ПЛОВДИВ  1 126 999,69
BGENERGY-2.001-0033-C01 15.09.2021 Прилагане на мерки за енергийна ефективност по системата за външно изкуствено осветление на територията на град Русе 18 месеца ОБЩИНА РУСЕ 783 289,09
BGENERGY-2.001-0028-C01 15.09.2021 Въвеждане на ЕСМ за рехабилитация и модернизация на уличното осветление в район „Централен“ и район „Южен“ на Община Пловдив 18 месеца ОБЩИНА ШАБЛА 531 977,87
Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост BGENERGY-1.002-0004-C02 16.03.2022 Внедряване на ВЕИ чрез изграждане на геотермална термопомпена инсталация и реконструкция на отоплителна инсталация в детска ясла №3, гр. Бургас 18 месеца ОБЩИНА БУРГАС  543 345,45
BGENERGY-1.002-0001-C01 10.03.2022 Възобновяема енергия в общинската образователна инфраструктура в гр. Велинград, община Велинград 18 месеца ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД  400 280,00
BGENERGY-1.002-0002-C01 10.03.2022 Изграждане на нова инсталация за използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане в сградите на Детска градина „Слънце“, гр. Ямбол 18 месеца ОБЩИНА ЯМБОЛ 734 000,00
BGENERGY-1.002-0005-C01 10.03.2022 Изграждане на геотермални и реконструкция на вътрешно-отоплителни инсталации в две детски градини на територията на район "Кремиковци", Столична община 18 месеца СТОЛИЧНА ОБЩИНА 594 341,64
BGENERGY-1.002-0003-C01 10.03.2022 Внедряване на мерки за използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сграда на Детска градина "Веселушко", гр. Поморие 18 месеца ОБЩИНА ПОМОРИЕ 404 955,04
BGENERGY-1.002-0006-C01 10.03.2022 „Използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане на общинско училище СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Стрелча“ 18 месеца ОБЩИНА СТРЕЛЧА 692 989,14