Резултати от приключилата процедура за геотермална енергия по Норвежката програма

08-02-2022 16:28

Шест общини бяха класирани в Процедура BGENERGY-1.002 „Използване на геотермалната енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“ (Процедурата), финансирана по линия на програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2021г. По реда на класирането им това са общините Велинград, Ямбол, Поморие, Бургас, Стрелча, София.

Основната цел на процедурата е да допринесе за увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и постигане на декарбонизация на сградния фонд чрез изпълнение на проекти за реконструкция на съществуващи или изграждане на нова/и система/и за отопление или за отопление и охлаждане в сграда/и за използване на геотермална енергия

За финансиране по Процедурата кандидатстваха 6 общини, като всички преминаха през етапите за класиране и бяха одобрени за финансиране.

Класираните общини получават между 200 хил. и 400 хил. евро за всеки проект по процедурата, която е на стойност 3,4 млн. евро. Общата стойност на проектите е близо 1,7 млн. евро., включително национално съфинасиране.

Резултати от проведената оценка на проектни предложения по Процедура BGENERGY-1.002 „Използване на геотермалната енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“, ще намерите ТУК.