Резултати от оценката на етап "Оценка на административното съответствие и допустимостта" по Процедура BGENERGY-2.003 "Енергийна ефективност в индустрията"

29-11-2022 10:17

Програмният оператор по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ публикува Списък на проектите, които не са допуснати до етап на техническа и финансова оценка и причините за това по Процедура BGENERGY-2.003 „Енергийна ефективност в индустрията“.

Оценката на административно съответствие и допустимост не преминават две проектни предложения.   

Кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне поради това, че не отговарят на изискванията за административно съответствие и допустимост, могат да подадат възражение до Ръководителя на Програмния оператор в едноседмичен срок от съобщаването. Възражението се подава чрез ИСУН 2020.

Списъкът с мотивите за отхвърляне на проектните предложения по Процедура BGENERGY-2.003 „Енергийна ефективност в индустрията“, ще намерите ТУК