Оценката по Процедура BGENERGY-2.003 "Енергийна ефективност в индустрията", по Програма "ВЕЕЕЕС" приключи

30-03-2023 15:15

С Решение № Е-РД-16-179/29.03.2023 г. на ръководителя на Програмния оператор, седемнадесет проектни предложения по малка грантова схема BGENERGY-2.003 „Енергийна ефективност в индустрията“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г., получават безвъзмездна финансова помощ.

Финансирането на проектните предложения е на обща стойност в размер на 5 838 181,47 лева или 2 985 014,79 евро.

Помощта се предоставя за извършване на мерки за енергийна ефективност, с които да се постигне повишаване на ефективността на индустриалните процеси в производството на българските предприятия. Подобряването на енергийната ефективност в промишлеността ще окаже положително въздействие от гледна точка на икономическия растеж и създаването на нови работни места, а спестяването на енергия ще доведе и до спестяване на финансови ресурси.

За финансиране по процедурата кандидатстваха 24 предприятия, от които 22 бяха допуснати до етапа на техническа и финансова оценка.

Повечето проекти ще бъдат изпълнявани с партньори от страните - донори със срок до 30 април 2024 година.

На 29 март 2023 г., в изпълнение на разпоредбите на Закона за управление на средствата на ЕСИФ класирането по малка грантова схема BGENERGY-2.003 „Енергийна ефективност в индустрията“ бе публикувана в публичния модул на ИСУН: ЛИНК.