Допълнителни разяснения от Програмния оператор във връзка с пандемията от COVID 19

09-07-2020 15:54
Предвид обявените от Световната здравна организация пандемия от COVID-19 и обявените на територията на Република България след 13 март 2020 г. извънредно положение и епидемиологична обстановка, и създалото се в резултат на това забавяне по Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“ (BGENERGY-2.001), с цел превенция на по-нататъшни закъснения Програмният оператор уведомява всички кандидати по тази процедура за следното:

Програмният оператор приема за допустимо, за дейностите по проектите, предвидени за външно възлагане, кандидатите да провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки и да сключват договори с изпълнители при условията на чл. 114 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), преди сключването на договори за безвъзмездна финансова помощ по Процедура BGENERGY-2.001. Кандидатите могат да сключват и договори, за които не се прилага ЗОП, при условие че в тях включат клаузи, аналогични на разпоредбата на чл. 114 от ЗОП. Всички разходи за изготвяне на документацията за възлагане на обществените поръчки са за сметка на кандидата.

В случай че кандидат ползва горната възможност, при представяне на актуализиран план на всички външни възлагания по Проекта (чл. 8, ал. 6 от Общите условия към договора за безвъзмездна финансова помощ) следва да включи в плана съответната поръчка и да отбележи, че е възложена. След одобряване от Програмния оператор на плана на всички външни възлагания, бенефициентът изпраща на Програмния оператор копие от цялата документация, свързана с избора на изпълнител, за извършване на последващ контрол в срок от един месец след одобряването на плана на всички външни възлагания.