Детска градина във Велинград ще се отоплява с геотермална инсталация по европроект

31-08-2023 10:41

Геотермална термопомпена инсталация за отопление, охлаждане и битово горещо водоснабдяване е новата придобивка на детска градина „Еделвайс” във Велинград. Съоръжението е изградено по проекта „Възобновяема енергия в общинската образователна инфраструктура в град Велинград”. Общата му стойност е 574 480 лв., като 85% са осигурени съгласно Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност”, на която Министерството на енергетиката е програмен оператор.

На пресконференцията за представяне на модерната инсталация присъстваха заместник-кметовете на общината Светла Томова и Исмаил Моллов, представители на Министерството на енергетиката, директорът на детското заведение Величка Манева и др.

Основната цел на проекта е реализирана с инвестиции в областта на енергийната ефективност чрез генериране на енергия от възобновяеми източници. С това не само ще се намалят вредните емисии, но и ще се постигне максимален процент икономия на енергия чрез интегриране на геотермална термопомпа за отопление, охлаждане и битово горещо водоснабдяване. Реализирането на проекта допринася за по-висока енергийна ефективност и независимост на сградата. Инсталацията се основава на използване температурата на земята, която ще се акумулира в капсули с течност, поставени в сондажи на 100 м дълбочина. След това чрез топлообмен температурата ще се предава на изградената в градината система, в която ще циркулира обикновена вода, бе съобщено на пресконференцията. Проектът е съгласуван с Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ - Пловдив, след представяне на два доклада - хидроложки и геоложки. Строително-монтажните дейности са извършвани предимно в почивните дни, за да не се пречи на децата.

Директорът на градината Величка Манева подчерта, че с реализирането на проекта ще се увеличи енергийната ефективност на сградата, значително ще се намалят разходите за отопление и най-важното – това отопление е по-здравословно за децата и щади околната среда. "Еделвайс" е една от първите детски градини, включени в тази инициатива.

Новата система за отопление и охлаждане в сграда с използване на геотермална енергия, съхранявана като топлина под твърдата почвена повърхност, е изключително важен проект за Община Велинград, бе акцентирано още на събитието. Нововъведението допринася за продължаване на Стратегията на ЕС, заложена в законодателен пакет "Чиста енергия за всички европейци". На национално ниво интегрирането на системата за отопление и охлаждане на сгради с енергия от геотермални източници на енергия, общинска собственост, ще допринесе за изпълнение на ангажиментите на България за принос към постигане на енергийните и климатичните цели на ЕС. Усвояването по този начин на геотермална енергия ще помогне за цялостното изпълнение на заложените цели на процедурата. Тя ще насърчи увеличаване дела на енергия от ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия и постигане на декарбонизация на сградния фонд.