Процедурата за модернизация на улично осветление по програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност”

Документи по процедура BGENERGY - 2.001 - „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност" (ВЕЕЕЕС), финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Насоки за кандидатстване

Application Guidelines

Промяна в Насоките за кандидатстване

Консолидирани Насоки за кандидатстване

Consolidated Application Guidelines

Ръководство за потребителя за модул "E-кандидатстване" в ИСУН 2020 (от 14 февруари 2020 г.)

Разяснения от Програмния оператор

Допълнителни разяснения от Програмния оператор във връзка с пандемията от COVID 19

Срокът за подаване на проектни предложения за модернизация на осветление в общините остава непроменен

Списък на проектни предложения, които не са допуснати до етап на техническа и финансова оценка и причините за това

Въпроси и отговори