BGENERGY-1.001 - „Проучване за осъществимост използването на хидроенергийния потенциал в съществуващите системи за водоснабдяване и за повишаване на потенциала на съществуващи малки водноелектрически централи във водоснабдителните системи“ (Приключила)

Предварително дефинираният проект „Проучване за осъществимост използването на хидроенергийния потенциал в съществуващите системи за водоснабдяване и за повишаване на потенциала на съществуващи малки водноелектрически централи във водоснабдителните системи“ има за цел да допринесе за по-добро познаване на обектите във водоснабдителните системи, като язовири за напояване и язовири за питейна вода, където съществуват подходящи условия за изпълнение на технически и икономически осъществими инвестиции.

Насоки за кандидатстване

Application guidelines