Стратегическо сътрудничество между България и Норвегия в подкрепа на международните ангажименти на България за борба с антисемитизма и опазването на еврейското наследство

На 21.07.2021 г., Националното координационно звено, управляващо Фонда за двустранни отношения по Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г. (ФМ на ЕИП и НФМ), сключи договор с Министерство на външните работи на Р. България за изпълнение на инициатива „Стратегическо сътрудничество между България и Норвегия в подкрепа на международните ангажименти на България за борба с антисемитизма и опазването на еврейското наследство“.

Инициативата ще бъде изпълнявана в партньорство с „Норвежки център за изследвания на Холокоста и малцинствата“ от страна на донорите и с Дипломатическия институт и Държавния културен институт към министъра на външните работи на  Р. България, от българска страна.

Общият бюджет е в размер на 199 950 евро  (391 068 лв.), като средствата са осигурени изцяло от Фонда за двустранни отношения.

Име на инициативата: „Стратегическо сътрудничество между България и Норвегия в подкрепа на международните ангажименти на България за борба с антисемитизма и опазването на еврейското наследство“

Номер на проекта на инициатива: DFPO-1.004-0001

Бенефициент: Министерство на външните работи на Р. България

Партньори: Норвежки център за изследвания на Холокоста и малцинствата, Дипломатически институт към министъра на външните работи на Р. България и Държавен културен институт към министъра на външните работи на Р. България

Бюджет: 199 950 евро  ((391 068 лв.)

Начало на изпълнение: 21.07.2021 г.

Продължителност: 24 месеца

Описание на проекта: Проектът цели да окаже подкрепа на Министерство на външните работи и други заинтересовани страни при изпълнението на ангажиментите на България като член на ЕС и „Международния алианс за възпоменание на Холокоста“ (МАВХ) за интеграцията на мерки, посветени на предотвратяване на антисемитизма в съответните национални стратегически документи и планове за действие, по-специално по отношение на разработването и прилагането на първия Национален план за действие (НПД) за борба с антисемитизма.

Предвиждат се следните дейности:

  1. Анализ на общественото мнение, предоставящ информация за обществените нагласи към антисемитизма в България;
  2. Създаване на тематична изследователска мрежа за Холокоста и антисемитизма, имаща за цел обмен на добри практики и научни резултати;
  3. Публикации по теми, свързани с инициативата;
  4. Създаване на интегрирана дигитална платформа на проекта;
  5. Откриващо и заключително събитие, представящи проекта и резултатите от него;
  6. Изработване на първия НПД за борба с антисемитизма;
  7. Културни и образователни програми и дейности в контекста на разработения НПД за борба с антисемитизма.

 Чрез изпълнението на посочените дейности проектът цели да повиши институционалния капацитет и експертиза на българското МВнР и други компетентни институции, да увеличи интереса и познанията на българските граждани и да повиши обществената информираност за еврейската култура, да укрепи академичните изследвания за Холокоста, както и да развие устойчиво сътрудничество и обмяна на опит между България и Норвегия.