Сътрудничество за достойни условия на труд

Проектът  се финансира от Фонда за двустранни отношения на национално ниво по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ DFPO-1.002-0002-C01/08.10.2019 г. между ИА “Главна инспекция по труда” и Централното координационно звено към Министерския съвет.

Име на проекта на инициатива: „Сътрудничество за достойни условия на труд“

Номер на проекта на инициатива: DFPO-1.002-0002

Бенефициент: Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Партньор: Инспекция по труда на Кралство Норвегия

Бюджет: 800 000 евро  (1 564 664 лв.)

Начална дата на изпълнение: 08.10.2019

Крайна дата на изпълнение: 31.03.2023

Основна цел: Да се противодейства на сивата икономика, като се повиши осведомеността на българските работници и компании, които работят на територията на страната, както и в Норвегия, относно трудовите им права и задължения в двете държави.

Дейностите по проекта се фокусират върху насърчаване на достойни условия на труд чрез информационни дейности, извършване на съвместни проверки и споделяне на добри практики в тясно сътрудничество между инспекциите по труда на България и Норвегия.

Проектът ще укрепи двустранните отношения между ИА ГИТ и Норвежката инспекция на труда в съответствие с целите на двустранното споразумение, подписано между двете институции, които са:

- осигуряване на ефективна защита на условията на труд за работниците, командировани от една от страните по Споразумението за извършване на работа на територията на другата или които пътуват от едната държава за работа в другата страна;

- сътрудничеството между двете инспекции по труда следва да се основава на диалог и обмен на информация за работодателите; на съвместни проверки на предприятия, свързани с двете държавите; обмен на информация за националните законодателства, както и обмен на опит и добри практики.

Цели на проекта:

Цел № 1. Насърчаване на достойни условия на труд и повишаване информираността на работниците, работодателите и посредниците относно нормите и правилата за работа в Норвегия чрез информационна кампания, насочена към специфични групи работници;

Цел № 2. Подобряване на знанията и професионалните умения на българските и норвежките инспектори чрез тясно сътрудничество при извършване на проверки и обмен на информация за предприятия, които извършват дейност на територията на двете държави във връзка с условията на труд, установените нередности при проверки, свързани със заетостта и установени нарушения на трудовите права;

Цел № 3. Разработване на нов уебсайт на ИА ГИТ;

Цел № 4. Разработване на информационен инструмент за самооценяване на риска от полагане на недеклариран труд, който ще бъде достъпен на уебсайта на ИА ГИТ;

Цел № 5. Разработване и отпечатване на информационни материали за трудовите права и задължения на работниците и предприятията в България.