Подпомагане на иновациите и технологичното развитие на българските МСП чрез обмен на знания и опит между Норвегия и България

Проект № DFPO-1.007

„Прилагане на иновативни комбинирани мерки за подпомагане на иновациите и технологичното развитие и насърчаване на интернационализацията на българските МСП чрез обмен на знания и опит между Норвегия и България“

Бенефициент: Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)

ПартньорИНОВАЦИЯ НОРВЕГИЯ

Финансиране: Фонд за двустранни отношения“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм (ФМ на ЕИП и НФМ) 2014-2021

Дата на стартиране: Юли 2023 г.

Период за изпълнение: 23 месеца

 

Цел:

Увеличаване на капацитета и компетентността на ИАНМСП, допринасяйки за прилагане на иновативни комбинирани мерки за подпомагане системата на иновации и технологичното развитие и насърчаване на интернационализацията на българските МСП.

  • организиране на съвместни прояви с цел експертни консултации, обучение, обмен на знания, предоставяне на ноу-хау и добри практики;
  • разработване на иновативни схеми и инструменти за мониторинг и подкрепа на технологичното развитие на нововъзникващи компании в България;
  • създаване и разширяване на транснационална интердисциплинарна партньорска мрежа за сътрудничество с цел насърчаване развитието на интернационализацията на българските МСП.

 

Дейности:

Обмен на добри практики за планиране, мониторинг и прилагане на мерки (схеми и инструменти) за подкрепа на иновациите и технологичното развитие на съществуващи и нововъзникващи български МСП.

Предоставяне на експертни консултации за идентифициране на мерки за укрепване на капацитета ИАНМСП в подкрепа на насърчаването на интернационализацията на МСП.

Очаквани резултати: Дейност 1

  • Мониторинг на ефективността на вече реализирани мерки от ИАНМСП за подкрепа на иновациите и технологичното развитие на МСП;
  • Разработка на методически инструменти за подпомагане на подбора и мониторинга на проекти и резултати на иновационни компании в България;
  • Изготвяне на сравнително проучване на българската иновационна система за идентифициране на възможностите за справяне с иновационните предизвикателства и подобряване на капацитета за иновации.

Очаквани резултати: Дейност 2

  • Преглед и оценка на въздействието на ефективността на вече реализирани мерки от ИАНМСП за насърчаване на интернационализацията на МСП в България;
  • Идентифициране на мерки за укрепване на капацитета на ИАНМСП за насърчаването на интернационализацията на МСП;
  • Организиране на учебни посещения на партньора ИНОВАЦИЯ Норвегия за обмяна на опит относно планирането, мониторинга и прилагането на мерки за насърчаване интернационализацията на български МСП.