Български трансграничен диалог v.2

Български трансграничен диалог v.2

 

Регистрационен номер на проекта: DFPO-1.005-0001-C01

Дата на стартиране - 18.05.2021 г.

Дата на приключване - 18.05.2023 г.

Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“

Партньор: Норвежки Баренцов секретариат

Бюджет: 710 377.01 лв.

Кратко описание на проекта:

- Осигуряване на функционалност за обмен на данни между информационни системи управление на програмите за трансгранично сътрудничество, както и уеб порталите на програмите;
- Надграждане и развитие на web-порталите на ИНТЕРРЕГ-ИПП програмите с модули за отразяване на степента на достигане на специфичните индикатори, степента на въздействие на програмите върху включените региони, избраните области за сътрудничество и целевите групи, както и за визуализиране на резултати от анкети и публични консултации във връзка с предстоящия програмен период и възможност за свързване и предоставяне на данни към база данни (http://www.patchworkbalkan.org/) създаден в рамките на проект „Български трансграничен диалог – разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество“, финансиран по Програма BG 11 “Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество” на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.;
- Създаване на трайни партньорски отношения, насърчаване на диалога и обмяна и разпространение на добри практики в областта на управлението и изпълнението на програмите за Европейското териториално сътрудничество;
- Обмяна и споделяне на опит по отношение на механизми за осигуряване на синергия между програмите за териториално сътрудничество и приложимите макрорегионални стратегии на ЕС.