Разяснителна информация за правата и задълженията на работниците в Норвегия

19-02-2021 15:03

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ГИТ) осъществява инициатива „Сътрудничество за достойни условия на труд“ в партньорство с Инспекцията по труда на Кралство Норвегия. Проектната инициатива включва дейности и теми, определени като особено важни за двете институции. Повече за инициативата: https://bit.ly/37vPZ7h 

В рамките на проекта на интернет сайта на Норвежката инспекция по труда е публикувана разяснителна информация за правата и задълженията на работниците в Норвегия. Служителите могат да намерят важна информация, касаеща заплащането, работното време, договорните отношения и условията на труд. Посочени са и контакти с Инспекцията по труда.

Можете да се запознаете подробно с информацията на следния линк: https://www.arbeidstilsynet.no/en/knowyourrights-BG/