Главна инспекция по труда започва изпълнението на проект за сътрудничество за достойни условия на труд

17-10-2019 11:26

На 08.10.2019 г., Националното координационно звено, управляващо Фонда за двустранни отношения по Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г. (ФМ на ЕИП и НФМ) , сключи договор с Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за изпълнение на проектна инициатива „Сътрудничество за достойни условия на труд“.

Проектната инициатива ще бъде изпълнявана в партньорство с Инспекцията по труда на Кралство Норвегия.

Общият бюджет е в размер на 800 000 евро  (1 564 664 лв.), като средствата са осигурени изцяло от Фонда за двустранни отношения.

Име на проекта на инициатива: „Сътрудничество за достойни условия на труд“

Номер на проекта на инициатива: DFPO-1.002-0002

Бенефициент: Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Партньор: Инспекция по труда на Кралство Норвегия

Бюджет: 800 000 евро  (1 564 664 лв.)

Начало на изпълнение: 08.10.2019 г.

Продължителност: 29 месеца

Описание на проекта: Проектната инициатива включва дейности и теми, определени като особено важни за Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и Инспекцията по труда на Кралство Норвегия. Дейностите по проекта се фокусират върху насърчаване на достойни условия на труд за работниците, лоялна конкуренция между компаниите и устойчива система на заплащане и благосъстояние, чрез обмен на информация, съвместни проверки, споделяне на добри практики и тясно сътрудничество между Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ и Инспекцията по труда на Кралство Норвегия. Насърчаването на достойни условия на труд, включително борбата с нерегламентирания труд, постигането на равни права, равно заплащане и равно третиране на всички работници, е ключов приоритет от общ интерес и за двете инспекции по труда. По проектната инициатива ще бъде разработен инструмент за оценка на риска от нерегламентиран труд, който ще се интегрира към новата интернет страница на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Проектната инициатива ще доразвие и заздрави двустранните отношения между Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и Инспекцията по труда на Кралство Норвегия, в съответствие с целите на двустранното споразумение, подписано на 29 август 2017 г. в Тронхайм, Норвегия. Конкретните дейности по осъществяване на сътрудничеството между двете инспекции по труда ще се определят в годишни работни програми и ще включват диалог и непрекъснат обмен на информация, съвместни проверки на предприятия, информация за националните закони и разпоредби и обмен на опит и най-добри практики.