Откриващо събитие по програма "Социален диалог - достойни условия на труд"

19-09-2018 10:48

В България през последните години се наблюдава положителна тенденция на пазара на труда. Безработицата достигна рекордно ниско равнище. Тя е около 5%, което е значително под средното ниво за ЕС. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на откриването на програмата „Социален диалог – достойни условия на труд“ (18.09.2018 г.), която е част от Норвежкия финансов механизъм за периода 2014-2021 г.

Програмата ще подкрепя сътрудничеството между работодатели, служители и публични органи за насърчаване на справедливи и достойни условия на труд, създаване на работни места, растеж и конкурентоспособност.

Заместник-министър Русинова посочи, че през последната година в България заплатите са се увеличили с над 8%. Средната заплата е близо 600 евро, но има сектори, в които тя надхвърля 1000 евро. Добрите резултати са в резултат на мерките, предприети от правителството, както и ползотворното партньорство със социалните партньори, неправителствените организации, европейските институции и други заинтересовани страни, каза Русинова.

Тя подчерта значението и приноса на наскоро приключилия проект между инспекциите по труда на България и Норвегия „Партньорство за достоен труд“, който също се финансираше по Норвежкия финансов механизъм. В рамките на инициативата трудовите инспектори на двете държави извършиха съвместни проверки и обмениха опит и добри практики по теми, свързани с инспекционната дейност, трудовото законодателство, осигуряването на правата на работниците и на здравословни и безопасни условия на труд, борбата със социалния дъмпинг.

Програмата „Социален диалог – достойни условия на труд“, която предстои да бъде стартирана в България и в 12 други страни от ЕС, е на базата на скандинавския модел и има за цел да подобри социалния диалог, да установи достойни работни практики в сътрудничество с норвежките партньори и да подкрепи националните органи да бъдат по-добре подготвени за справяне с предизвикателствата на пазара на труда. Общата цел на програмата е да укрепи тристранния диалог, който обединява работодателите, работниците и правителството, за да си сътрудничат при разрешаването на проблеми, свързани със заетостта и пазара на труда.

Подкрепата за България по Програма „Социален диалог – достойни условия на труд“ възлизаща на 0,95 млн. евро е предназначена за работодателски организации, профсъюзи и публични органи и институции, които в рамките на своя мандат имат за цел насърчаване на достойните условия на труд или тристранния диалог.

Заместник-министър Русинова каза още, че изпълнението на програмата ще даде тласък на двустранните отношения между България и Норвегия в областта на заетостта и социалната политика и ще допринесе за създаването на по-добри и справедливи работни места.