Проведе се Третата годишна среща по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 - 2021 г.

26-10-2020 17:19

На 21-ви октомври се проведе Третата годишна среща за напредъка в изпълнението на Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия 2014 – 2021 г. За първи път, поради епидемиологичната обстановка, срещата се проведе виртуално. Участие от страна на донорите взеха представители на МВнР на Норвегия и Исландия, както и Офисът на Финансовия механизъм в Брюксел. България беше представена от Националното координационно звено към Министерски съвет, Сертифициращия и Одитния орган към Министерство на финансите. Българската страна представи напредъка в изпълнението чрез традиционно изготвяния Стратегически доклад.

До момента по шестте програми, управлявани на национално ниво, са сключени 25 (от общо 34 договора) по предварително дефинирани проекти. Стартирало е изпълнението на значими проекти в областта на предоставяне на услуги за възрастни хора от страна на Български червен кръст, предоставяне на услуги за деца с онкохематологични проблеми, ремонт на места за лишаване от свобода и изграждане на нов пилотен затвор с учебен център към него, продължаващо изграждане на Тетра-системата в МВР и много други.

Обявени са 11 (от общо 28) открити процедури за набиране на проектни предложения. По 2 от процедурите са сключени общо 8 договора за подкрепа на съществуващите младежки центрове в Пловдив, Стара Загора, Враца и Добрич и за изграждане на нови младежки центрове в Габрово, Бургас, Монтана и Перник. По програма „Опазване на околната среда и промени в климата“ са обявени всички 7 процедури, по които са подадени общо 72 проектни предложения. До края на м. октомври предстои подписване на договор по един предварително дефиниран проект и финализиране на процедурите за избор на проекти по малка грантова схема за намаляване на отпадъците в морските води.

До края на годината предстои финализиране на процедурите за избор на проекти за организиране на културни събития по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ и проекти в областта на уличното осветление по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, които привлякоха изключителен интерес с над 100 подадени проектни предложения по всяка процедура.

В последвалата дискусия, беше обърнато внимание на предстоящата важна година за обявяване на покани за кандидатстване и подписване на договори за одобрени проекти по програмите. Сред основните акценти на срещата беше ефектът от коронавируса върху двустранните дейности, изпълнението на хоризонтални мерки и ключови проекти.

Текстът на доклада, можете да  намерите в раздел "Документи": https://www.eeagrants.bg/dokumenti/drugi