Приключи процесът на договориране по Първия конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България.

06-12-2019 14:43
От предложените за финансиране общо 64 проекта, договори бяха сключени с 63 организации. Два проекта бяха прекратени по желание на съответните организации-бенефициенти.

Най-много са договорираните проекти в Първи тематичен приоритет „Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост“, където и индикативният бюджет за Първия конкурс беше най-висок – 19 проекта. В този приоритет по-голямата част от проектите са насочени към осъществяване на изследвания за подпомагане на вземането на решения и формулирането на обществени политики, както и към участието на гражданите при вземането на решения по обществени политики.

Договорираните проекти в Тематичен приоритет „Подкрепа за правата на човека“ са 13. По-голямата част са насочени към разработването на образователни инструменти в защита правата на човека и към провеждането на кампании за повишаване на осведомеността за правата на човека.

13 са и сключените договори в Приоритет „Овластяване на уязвими групи“. Фокусът на мнозинството от тях е въвеждането на нови методи и подходи за нуждите на уязвимите групи или обучения на представители на уязвими групи в застъпничество.

В четвърти Тематичен приоритет – „Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак“ – договорираните проекти са 5. Проектите ще изследват причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола или ще се занимават със стратегически кампании.

Пет са и договорираните проекти в следващия Тематичен приоритет – „Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени“. Бенефициентите в този приоритет ще се занимават предимно мониторинг и застъпничество, както и с установяване на партньорства между граждански организации и публични или частни институции и организации.

В последния тематичен приоритет – „Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации“ – договорираните проекти са 6. В центъра на вниманието на организациите ще бъде развитието и поддържането на платформи и мрежи между граждански организации, както и подобряването на информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.

Списък на проектите, които ще бъдат изпълнявани в резултат от проведения конкурс, можете да намерите тук.

Повече информация можете да откриете на сайта на програма "Фонд Активни граждани България".