Предстоящо информационно събитие по процедура за подкрепа на стартиращи предприятия

26-08-2021 09:32

В подкрепа на бъдещите кандидати по процедурата за подкрепа на стартиращи предприятия, обявена по Програмата „Бизнес развитие, Иновации и МСП“, изпълнявана в рамките на Норвежкия финансов механизъм, Иновация Норвегия организира онлайн информационно събитие на 14 септември 2021 година от 11:00 ч. (българско време).

Участието в събитието е свободно след регистрация тук! Webinar for Startups on Green Industry Innovation and Welfare Technology in Bulgaria (innovasjonnorge.no)

Обявената процедура за набиране на проектни предложения от стартиращи предприятия е с две фокусни области „Иновации за зелена индустрия“ и „Технологии на благосъстоянието“ Крайният срок за представяне на проектни предложения е 18 ноември 2021 г. (четвъртък), 14:00 ч. (българско време).

Общата стойност на безвъзмездната подкрепа по процедурата е 2 000 000 евро.

Минимална стойност на подкрепата е 5 000 евро, максималната - 80 000 евро.

Допустимите кандидати са микро и малки предприятия регистрирани в България в период от 6 месеца и 4 години от крайната дата за подаване на проектни предложения. Проектните предложения могат да включват партньорство с организации от България и Норвегия, които трябва да са регистрирани юридически лица – частни или публични, научни организации, университети, предприятия и/или неправителствени организации.

Предвидено е одобрените проекти да могат да започнат изпълнението си в първото тримесечие на 2022 година, като последната дата за допустимост на разходите по тях е 31 октомври 2023 година.

Допустимите разходи са по проектите могат да попадат в някоя от следните категории:

  • Разходи за възнаграждение на персонал ангажиран с управлението на проекта или изпълненине на научно-изследователска и развойна дейност;
  • Разходи за закупуване на оборудване;
  • Разходи за консумативи – пряко свързани с изпълнението на проекта;
  • Разходи за нематериални активи, свързани с авторски права, патенти, лицензи и права на индустриален дизайн, при условие, че те могат да бъдат идентифицирани и възложени на проекта;
  • разходи за консултантски услуги (свързани с менторски услуги, в подкрепа на развитието на конкретната бизнес идея, реализирана по проекта; участие в панаири, в подкрепа на процеса на комерсиализацията на нови продукти / услуги внедрени в рамките на проекта; правни услуги; разходи за обучения, насочени към сертифициране и др.)

Пълната информация по процедурата и апликационна форма може да намерите тук! 18/11/2021: Bulgaria, Support for start-ups (innovasjonnorge.no)