Фонд Активни граждани България - Начало на Втори конкурс за стратегически проекти и стартиране на Мярка за предоставяне на финансиране за разработване на проектни идеи с партньори от държавите донори (seed money facility)

28-09-2020 16:54

Операторът на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. обявява начало на Втория конкурс за набиране на стратегически проектни предложения. Допустимите кандидати ще имат възможност да подготвят и подадат проектните си предложения в шест тематични приоритети: Подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост; Подкрепа за правата на човека; Овластяване на уязвими групи; Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак; Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени; Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.

Подробни Насоки за кандидатстване и съпътстващи приложения по втория конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България: https://www.activecitizensfund.bg/public/portfolios/newsItem.cfm?id=149 

Краен срок за подаване на проекти - 5 януари 2021 г., 17:00 ч.

Операторът на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. обявява начало и на набиране на заявления за получаване на безвъзмездна помощ за разработване на проектна идея с партньори от държавите донори – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

Подробни Указания за подаване на заявления: https://www.activecitizensfund.bg/public/portfolios/newsItem.cfm?id=150 

Краен срок за подаване на заявления - 28.10.2020 г., 17:00 ч.