Двустранен семинар по Финансовия механизъм на ЕИП 2014–2021 - Фонд Активни граждани в България през Ноември 2018 г.

17-10-2018 14:55

Институт Отворено общество - София, в качеството си на Програмен оператор на "Фонд Активни граждани" в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021, организира двустранен семинар на 07.11.2018 г. в град София с цел идентифициране на партньори. Поканени са граждански организации от България и страните-донори (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия), които биха имали интерес при организирането на съвместни проекти по тематичните приоритети на "Фонд Активни граждани" в България. Организации от страните-донори могат да се регистрират за участие в семинара чрез следната Регистрационна форма: https://www.surveymonkey.com/r/BilateralWorkshopSofia. Регистрационната форма за българските участници ще бъде обявена в кратък срок.

Целта на Фонд Активни граждани е „Укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“. Програмен оператор на "Фонд Активни граждани" за България е Фондация "Институт Отворено общество - София" в партньорство с Фондация "Работилница за граждански инициативи" и Фондация "Тръст за социална алтелнатива".

В рамките на конкурсите за набиране на проектни предложения ще бъдат подкрепени инициативи на граждански организации, които допринасят за:

  • Подобрена демократична култура и гражданска осведоменост;
  • Подкрепа за правата на човека;
  • Овластяване на уязвими групи;
  • Равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак;
  • Повишаване на ангажимента на гражданите за опазване на околната среда/във връзка с промените в климата;
  • Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.

Заявленията за регистрация ще бъдат обработвани по реда на тяхното постъпване до изчерпване на предвидения бюджет за подкрепа на пътувания. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени по e-mail.