Подписване на програма "Околна среда и изменение на климата"