Процедура за предварително дефиниран проект № 8 „Развиване на сътрудничеството в Шенгенското пространство“

Програмният оператор по програма „Вътрешни работи“, финансирана от Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г., обявява процедура за предварително дефиниран проект  № 8 „Развиване на сътрудничеството в Шенгенското пространство“

Предвидените по процедурата средства в размер до 2  346 960 лева.

Проектът ще се изпълнява от Главна дирекция „Гранична полиция“ при Министерство на вътрешните работи

Предварително дефинирания проект има за цел да подпомогне сътрудничеството в Шенгенското пространство. В допълнение проектът ще подпомогне развитието и бъдещото изпълнение на компенсиращи мерки в граничните зони на бъдещите вътрешни граници. Проектът ще подобри двустранното сътрудничество в областта на управлението на границите и ще улесни въвеждането на компенсаторни мерки, свързани с граничното наблюдение след присъединяването на Република България към Шенгенското пространство.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 17 май 2021 г. до 23:59 часа.

Поканата за проектни предложения и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани в ИСУН 2020 на следния адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/1482ddd4-a9a7-4b23-8238-b5d27a02f1d4

Важно!
Поканата за представяне на проектни предложения за финансиране на предварително дефинирания проект 8 „Развиване на сътрудничеството в Шенгенското пространство“ e измененa.

Променен е крайният срок за подаване на проектни предложения, като същият е удължен до 23:59 часа на 28 май 2021 г.

В тази връзка са изменени индикативните срокове за провеждане на процедурата, както следва:
Начало на процеса на оценяване – 31.05.2021 г.
Край на процеса на оценяване – 02.08.2021 г.
Подписване на договор – 02.09.2021 г.