„Повишаване на капацитета на ГДБОП за постигане на по-висока ефективност на борбата с организираната и трансграничната престъпност“

Програмния оператор по програма „Вътрешни работи“, финансирана от Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г., обявява процедура за предварително дефиниран проект „Повишаване на капацитета на ГДБОП за постигане на по-висока ефективност на борбата с организираната и трансграничната престъпност“.

Предвидените по процедурата средства в размер до 7 823 200 лева.

Проектът ще се изпълнява от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ - МВР.

Предварително дефинираният проект има за цел да  повиши националните способности за борба с транснационалната и организираната престъпност и ще подобри сътрудничеството с Националната служба за разследване на престъпления (KRIPOS) към Дирекция “Национална полиция“ на Норвегия и международни организации като Интерпол, Европол и други чуждестранни правоприлагащи организации. Проектът ще укрепи правосъдната верига, както и знанията и капацитета на служителите на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” - МВР (ГДБОП), магистратите и други  лица, заети в областта на противодействието на организираната престъпност. Допълнително ще бъдат подобрени условията за запазване и правилно съхранение на доказателства. Експерти от организации като Европол, Евроюст и Интерпол също ще бъдат поканени да участват в семинарите, за да споделят своя опит и знания с участниците в тях

 Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 30 септември 2019 г. до 17:30 часа.

Поканата за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани в ИСУН 2020 на следния адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/a5795261-2158-40e0-9229-66327ee8d76b

 

Важно!

Поканата за представяне на проектно предложение за финансиране на предварително дефинирания проект „Повишаване на капацитета на ГДБОП за постигане на по-висока ефективност на борбата с организираната и трансграничната престъпност ” e измененa.

Променен е крайният срок за подаване на проектни предложения, като същият е удължен до 17:30 часа на 14 октомври 2019 г.

В тази връзка са изменени индикативните срокове за провеждане на процедурата, както следва:

Начало на процеса на оценяване – 15.10.2019 г.

Край на процеса на оценяване – 16.12.2019 г.

Подписване на договорите– 10.01.2020 г.

Важно!

Процедурата за представяне на проектно предложение за финансиране на предварително дефинирания проект № 14 „Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по отношение на възстановяване и управление на активи от престъпна дейност” e прекратена на 29.01.2020 г.

Решението е влязло в сила.