Процедура за предварително дефиниран проект „Повишаване на ефективността на ДАНС за борба с икономическата престъпност, включително превенция на изпирането на пари

Програмният оператор на програма „Вътрешни работи“ финансирана от Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г., обявява процедура за предварително дефиниран проект „Повишаване на ефективността на ДАНС за борба с икономическата престъпност, включително превенция на изпирането на пари, финансирането на тероризма и предикатните престъпления“.
Предвидените по процедурата средства са в размер до 1 841 397 лева.
Проектът ще се изпълнява от Държавна агенция „Национална сигурност“.
Предварително дефинираният проект е насочен към въвеждането и прилагането на съвременни, адекватни механизми за борба с икономическите престъпления. Проектът също цели да развие възможностите на ДАНС за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за наблюдение на различните финансови сектори от компетентността на звеното за финансово разузнаване чрез провеждане на обучения и учебни посещения, разработване на методология за надзор, основана на анализа на риска, и обучение на служители на ДАНС за работа с разузнавателна информация от явни източници.
Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 10 юни 2019 г. до 17:30 часа.
Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани в ИСУН 2020 на следния адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/dbee7ba1-fed3-4155-a17c-1eed31d770ce

 

Важно!


Поканата за представяне на проектно предложение за финансиране на предварително дефинирания проект „Повишаване на ефективността на ДАНС за борба с икономическата престъпност, включително превенция на изпирането на пари, финансирането на тероризма и предикатните престъпления“ е изменена на 07.06.2019 г.
Поканата е изменена, както следва:
1. Добавен е индикатор за измерване на общ резултат, а именно: Брой на идентифицирани случаи на финансови престъпления, пране на пари и финансиране на тероризъм – базова стойност – 677, целева стойност – 950.
2. Крайният срок за подаване на проектни предложения е променен - 17:30 часа на 08.07.2019 г.
3. Коригирани са приложенията на английски език на документите за кандидатстване и документите за сключване на договор, като от същите се заличат текстовете, свързани с ЕГН и документ за самоличност на лицето, попълващо декларацията.
Индикативните срокове за провеждане на процедурата са изменени, както следва:
Индикативен срок за стартиране на процедурата по оценка на постъпилите проектни предложения – 09.07.2019 г.
Индикативен срок за приключване на процедурата по оценка на проектните предложения – 09.09.2019 г.
Индикативен срок за подписване на договор с конкретния бенефициер – 30.09.2019 г.